Förhålla sig:

  1. 1. objektivt:
    1. a. absolut: en sak f-r sig l. det f-r sig med en sak så l. så: res est talis, ea, ita, sic, eo loco, ita comparata, ita se habet, ea est rei ratio, causa, condicio [så f-r det sig med hans lärdom, hans vältalighet talistantula, tantaejus doctrina, eloquentia est; så f-r det sig med grunderne för denne sats his rationibus nititur illa sententia; så f-r det sig med vårt lif ita nostra vita comparata est, haec est condicio vivendi; hac lege nascimur l. nati sumus; huru f-r det sig med din helsa quomodo vales?; så f-r det sig med den saken – sakens förlopp – hoc fere modo res acta est; huru f-r det sig med det allmännas sak quo res summa loco (est)?; det f-r sig så, som du säger sunt ista (C. de Am. § 6); est, ut dicis (ut – nemligen att – philosophi semper paratum habeant, quid de quaque re dicant, C. de Or II. § 152); med landtbruket f-r det sig så: kommer du för sent med en sak, så kommer du för sent med alla res rustica sic est: si unam rem sero feceris, omnia sero feceris, Cato; hafvet förhöll sig stilla mare tranquillum erat, summa erat maris tranquillitas; det f-r sig helt annorlunda, på liknande l. alldeles samma sätt longe aliter l. secus est; alia, simillima, eadem rei ratio l. causa est].
    2. b. förhålla sig till en sak så l. så: alqo modo affectum esse ad rem (C., Varr.), rationem habere ad rem; esse ad rem (ut meridies ad diem, sic media nox ad noctem); obtinere rei instar (f. sig ss.) ad rem (terra ad complexum caeli obtinet puncti instar, quod vocant κέντρον).
  2. 2. subjektivt = uppföra, bete sig; iakttaga ett förhållande: se gerere (in, erga, adversus alqm alqo modo, male, bene, fortiter o. d.; – quanto superiores simus, tanto nos geramus summissius, C.); (talem) esse in alqm (t. ex. justum, liberalem, clementem); se praebere (superbum in secunda fortuna, in adversa abjectum f. sig öfvermodigt i medgången, i motgången klenmodigt); f. sig tappert, välvilligt mot ngn uti virtute, colere virtutem; uti benignitate in alqm; f. sig oegennyttigt i en saks förvaltning in re administranda summā abstinentiā versari; i sitt lif f. sig rättrådigt o. s. v. vivere juste l. justum (quocirca vivite fortes, Hor.); f. sig troget mot ngn fidem praestare alicui; non deesse alicui, non deserere alqm; f. sig stilla quiescere; quietum esse; f. sig neutral medium se gerere; huru skall jag f. mig quid agam?; de frågade Pythia, huru de hade att f. sig Pythiam consuluerunt, quid facerent de rebus suis; ss. vän l. i vänskap, i pligters uppfyllande f. sig troget, karaktersfast, rättrådigt amicitiam l. officium summa fide, constantiā justitiāque servare l. colere (jfr C. de Am. § 25); f. sig overksam, likgiltig nihil agere; quiescere; otiosum spectatorem se praebere.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!