Makt:

 1. I. utan plur.:
  1. 1. synonymt med kraft, styrka:
   1. a. i allm. och abstr. mening (förmåga, betydelse hos personer och saker): vis; facultas; (opis, opem, ope); m. att hindra, främja impediendi, juvandi facultas; det står i min m. meae facultatis (mearum virium, meae opis, Vg.) est; possum; så vidt det står i min m. quantum in me est, quantum potero; bevekte af m-n af hans vältalighet (hujus) vi et gravitate verborum, vi dicendi permoti; så stor var m-n af hans vältalighet tantum valebat l. poterat dicendo; hafva ordet i sin m. dicendo, dicendi copiā valere, excellere; samvetets m. är stor magna est vis conscientiae; hålla ngt vid m. tueri, sustinere alqd; vara vid m. valere (leges, foedus); stare, manere; med Guds m. juvante Deo; med m., med all m. magna, summa vi; magna, maxima ope; omnibus viribus; få m. med ngn vincere, devincere alqm (jfr 2. a); det ligger m. uppå interest, refert (alqd esse, fieri); derpå ligger ingen m. leve est.
   2. b. en stats l. herskares m. = de saker (härar, flottor, skatter o. d.), genom hvilka han är mäktig: opes, vires (opes Atheniensium senescunt, crescunt Lacedaemoniorum, N.; multorum odiis nullae opes possunt resistere; opes tenere, tueri; opes alicujus metuere, C.; praevalentis populi vires sese ipsae conficiunt; odiis prope majoribus quam viribus certarunt Poeni et Romani, L. XXI. 1. 3); res (sing. och plur., t. ex. res Romana och Romanae – unus homo nobis cunctando restituit rem – vår makt l. lycka).
   3. c. = härsmakt, väpnad styrka: copiae (magnae, majores, maximae); opes (regiis opibus praeesse, N. Con. IV. 3); vires (Cs.; poet.).
  2. 2. persons makt att råda l. bestämma:
   1. a. i allm. och relativt = befogenhet, myndighet (rätt, ngns våld): potestas (judicandi, decernendi – att döma, att bestämma; demus necne – att gifva l. icke – in nostra potestate est – står i vår makt – non reddere bono viro non licet, C.; faders m. patria, patris potestas; kunglig m. regia potestas; oinskränkt m. infinita p.; laglig m. legitima p.; m. öfver ngn, öfver lif och död vitae necisque potestatem habere in alqm; hafva ngn i sin m., i sitt våld in sua potestate habere alqm); jus, arbitrium (alicujus rei): lagstiftande m-n legum dandarum l. sanciendarum potestas.
   2. b. = regeringsmakt, verkställande m.: imperium; m-ns lockelse imperii, imperandi dulcedo; konungs m. regnum; de som m-n hafva ii, penes quos est respublica; ii, qui praesunt reipublicae (principes civitatis); högsta m-n summum imperium, summa rerum l. imperii; bemäktiga sig, rycka till sig högsta m-n rerum potiri; capere rempublicam; dominationem arripere.
   3. c. = personligt, faktiskt inflytande på personer l. saker: potentia (plebis, populi; på m-ns höjd in summa potentia; ofta om en olaglig makt l. om sidoinflytande hos den laglige maktegande p. non ferenda, libertati perniciosa; p. libertorum); auctoritas (på anseende grundad m. – senatus); hafva m. öfver ngn multum posse, valere apud alqm; regere alqm auctoritate sua, consiliis suis.
   4. d. särskildt Guds (gudarnes) makt: numen (divinum, Dei, deorum); m-n är Guds (Herrens) omnia Deo parent, Dei potestati, Deo subjecta sunt.
 2. II. med plur.:
  1. 1. i allm.: (vis i sing. l. medels omskrifning): samvetet är en stor m. magna est vis conscientiae; kunskap är m. ut quisque sapit plurimum, ita plurimum potest; scientia est potentia; lifvets (sedliga) m-r ea, quibus regitur vita humana; förtroendet är den m., som sammanhåller samhället fides continet rem publicam.
  2. 2. lagstiftande m-n ii, qui leges dant l. penes quos est legum sanciendarum potestas.
  3. 3. = stat, rike: (potentatus); imperium; regnum; vestmakterna, sjömakterna occidentis imperia, regna; mari (l. maris) potentes populi l. reges.
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!