Ingen träff. Var noga med att söka på grundformer, t.ex. ”älska” i stället för ”älskar”.
Observera att ordboken inte innehåller moderna ord, som ”telefon”; ej heller namn eller medicinska facktermer.
Om du upplever att ett ord saknas som bör finnas med, överväg att lämna en kommentar.
Visar närmaste uppslagsord:

Knacka: (lenius) pulsare (pultare), percutere alqd (t. ex. ostium på dörren).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knagg: nodus (ligni, arboris); tuber, tuberculum.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knagglig: nodosus (lignum, arbor); asper (via; verborum compositio, versus – k. ordställning, k-e verser, mots. lēves).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knagglighet: asperitas.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knaka: (ngt k-r l. det k-r i ngt): crepare; gemere (cymba sub pondere, rota tractu, Vg.).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knakande: gemitus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knall: sonitus; fragor (fulguris, tonitrui); strepitus (tonitruum, C.); åskknall tonitrus, tonitruum; dö k. och fall tanquam fulgure (aut sagittā) ictum concidere; repente exanimari l. mori.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knalla: tonare; sonare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knalla sig (å stad, i väg): in viam se conjicere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knalle: panis durus (nauticus).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knalleffekt: fulmen.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knape: armiger.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knapp, m.: bulla (nagel, buckla); caput, capitulum (i allm. = hufvudstycket på ngt, t. ex. en nål, pelare); umbilicus (k. på den stock, kring hvilken en bok – volumen – rullades; jfr Lat. Lex.); k. i en klädning (ungf.) orbiculus, bulla; k. på ett kyrktorn pila; k. på en blommas ståndare anthēra.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knapp, adj.: angustus; restrictus; brevis; curtus, modicus; tenuis; exiguus; k-t mått angusta, restricta mensura; k. tid tempus breve, angustum; temporis angustiae; k. föda victus tenuis; k-a vilkor l. förmögenhetsomständigheter facultates parvae, tenues, modicae; rei familiaris angustiae; res artae, res angusta domi (poet.); lefva i k-a vilkor in re tenui, in modicis facultatibus versari; vix vitam tolerare l. habere unde vivat; det är k-t om tiden temporis angustiis premimur; k-t förråd copia parva, curta.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knappa: k. af på ngt alqd l. de alqa re imminuere, deminuere (aliquantum, paulum); in breve, in angustum cogere alqd.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knappast: vix; aegre; se Knapt.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knapphet: angustiae (temporis, rei familiaris, facultatum – tidens, förmögenhetens, tillgångarnes); tenuitas (facultatum, vectigalium); brevitas (temporis).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knapphål: fissura (orbiculis recipiendis).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knapphändig: brevis (epistola, oratio, salutatio; osculum, T.).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knapphändigt: breviter.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knappnål: acus (capitata).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knapra: rodere, arrodere (alqd på ngt).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knapt:

 1. 1. = inskränkt, torftigt: restricte, tenuiter [vivere; – genium suum defraudare; parco l. tenui (misero) victu vitam tolerare, victitare].
 2. 2. = nätt och jemnt, näppeligen: vix (vix tres; vix singulis aetatibus singuli oratores; vix exieram, quum domus corruit); k. manbar vix satis adultus.
 3. 3. = med svårighet, med nöd: aegre, vix (aegre invenire, quod edat; vix se continere, tenere, reprimi posse – kunna hålla sig, styra sig, hålla sig tillbaka).
 1. (Kommentera) Kommentera

Knarka: stridere; crepare; gemere (jfr Knaka).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knarkande: stridor; crepitus, gemitus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knarr: en gammal k. senex morosus, difficilis, querulus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knarra: stridere; murmurare; fremere (knorra).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knarrig: morosus, difficilis; stomachosus).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knarrighet: morositas; mores difficiles; morum tristitia.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knast: nodus (arboris); clavus, tuber (corporis).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knastig: nodosus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knek: komma på k-n in genua procidere, procumbere, prolabi; oeg.: cadere, concidere, labare; affligi; in angustias l. difficultates (rei familiaris) incidere; (ad incitas redigi).

 1. (Kommentera) Kommentera

Kneka: in genua procumbere; genibus labare, vacillare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knekt:

 1. 1. = värfvad krigare, soldat: latro; miles conducticius; ss. figur i knektspel: latrunculus.
 2. 2. = krigare, militär i allm.: miles; homo militaris.
 3. 3. = rå karl: homo agrestis.
 1. (Kommentera) Kommentera

Knekthop: militum grex.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knektspel: ludus latrunculorum.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knep: dolus; fallacia (f.; vanl. i plur.); captio; fraus; artificium, (fabrica, techna, Pt., Ter.); hitta på k. dolum invenire, nectere, componere; begagna, använda k. dolos adhibere (ad alqd l. alqm); genom k. vinna ngn artificio assequi alqd; listigt, fiffigt k. callidus (doctus, Pt.) dolus, callidum consilium.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knif: i allm.: culter; liten k. cultellus; rakknif culter tonsorius; novacula; skomakareknif scalprum (sutoris); pennknif scalprum (librarium); kirurgisk k. (lancett) scalpellum; vingårdsk. (krokig k.) falx (f-e ramos amputare; f. vinitoria); jagtk. machaera; hota ngn med k-n, sticka k-n i ngn cultro minari alicui, cultro (machaerā) perfodere alqm.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knifblad: lamina cultri.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knifsegg: acies cultri.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knifskaft: manubrium cultri.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knifslida: vagina cultri.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knifsmed: faber cultrarius.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knifsudd: mucro cultri; extremus culter.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knip: tormina (n. pl.) alvi; dolores alvi.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knipa, f.: (forceps); vara i k. in angustiis, in periculo versari; in rebus angustis, dubiis esse; laborare (vara i betryck); egere (lida l. hafva brist).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knipa, v.:

 1. 1. eg.: premere, comprimere (digitis, forcipe extremam partem corporis); vellere, vellicare (eg. medels knipning draga, utdraga, k. ut – vellere nasum, pĭlos); k. i hop comprimere (labra).
 2. 2. impers.: det kniper:
  1. a. i magen: viscera torminibus vexantur, laborant.
  2. b. = fara l. nöd påkommer, det gäller: res est, versatur in discrimine; res agitur; ad discrimen ventum est; när det k-r in rebus dubiis; in rerum discrimine; si l. quum opus fuerit o. dyl.
 3. 3. = gripa: comprehendere; prehendere; capere.
 1. (Kommentera) Kommentera

Knipning:

 1. 1. vellicatio.
 2. 2. tormina (i magen).
 1. (Kommentera) Kommentera

Knippa, Knippe: fascis, fasciculus; manipulus; samla, hopbinda i k-en in fasces colligere l. colligare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knipslug: astutus; versutus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Kniptång: forceps; volsella (k., hvarmed man rycker ut hår).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knoga: parcere; parce vivere; k. sig fram vitam aegre, vix (alqo modo, utcunque) tolerare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knoge: condy̆lus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knop: nodus (rudentis).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knopp: gemma; oculus; germen; sätta k. gemmascere; vara i k. gemmare; k-n sväller turget, spricker aperitur, se pandit gemma, aperitur calyx (blomkalken).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knoppas: gemmascere, germinare, gemmare; gemmas agere, trudere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knoppning: germinatio; vara i sin k. gemmare; (om menniskor) in primo flore aetatis esse.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knorla: crispare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knorla sig: crispari.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knorlig: crispus, subcrispus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knorr: murmur, fremitus, querela (indignantium).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knorra: fremere; se Knota.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knorrhane: trigla hirundo.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knot: fremitus, murmur (indignantium, iratorum); utan k. sine murmure; aequo animo; med k. lyda indignantem, murmurantem parere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knota, v.: fremere, murmurare; indignari.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knota, f.: nodus articuli; oftare Kota, se detta.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knotig: nodosus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knott: ett slags insekt (culex); stratopōgon pulicaris.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knottrig: asper, squalidus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knubb: truncus; om (små, feta) menniskor, se Knubbig.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knubbig: teres et rotundus; plenus; corpulentus; habitior; k-a händer manus carnosae.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knuff: impulsus; plaga; ictus; gifva en k. se Knuffa.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knuffa: (cubito) fodere, percutere; (cubito, manu, toto corpore) impellere alqm; k. omkull affligere alqm; k. undan summovere; k. ned (impulso corpore) detrudere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knuffa sig (fram): (cubitis) viam sibi facere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knuffas: inter se cubitis impellere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knussel: sordes; avaritia.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knussla: nimis parcere; sordide vivere l. sumptūs facere; k. på ngt parcere alicui rei.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knusslare: homo parcus, sordidus, tenax.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knusslig: sordidus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knut:

 1. 1. (knuten, bunden k.): nodus:
  1. a. i eg. men.: slå, binda k. nodum nectere, implicare, astringere, impedire; slå k. på ngt nodum facere in re; (sistere rem); hopfästa, uppfästa i en k. in nodum l. nodo colligere, religare; lösa k. nodum solvere, expedire; hård k. n. astrictus, astrictior.
  2. b. oeg. = svårighet, hufvudsvårighet, hufvudpunkt: detta är, häri ligger k-n hic maximus nodus, hoc caput est; hic cardo rerum est, vertitur; k-n är att hålla sig oberoende caput est liberum esse; lösa k-n nodum expedire.
 2. 2. = husknut (timrets fogningar): tigna domus; domus; drifva ngn ut om k-n domo ejicere alqm; det smäller i k-ne (frigore) crepant tigna.
 1. (Kommentera) Kommentera

Knutig: nodatus; nodosus; tuberosus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knutpiska: flagellum.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knyck: slå k. på nacken collum l. cervices succutere, tollere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knyppla: (opus denticulatum) nectere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knysta: mussare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knyta:

 1. 1. i allm.:
  1. a. absolut: nectere (nodum; coronam – krans; laqueum, rete – snara, nät); nodare (crines); k. vänskapsband jungere amicitiam; k. äkta förening, äktenskap nuptias conciliare (stifta); nuptiis jungi cum alqa; (uxorem ducere aliquam; nubere alicui).
  2. b. k. till: annectere; adjungere (ad narrationem l. narrationi adjunxit preces).
  3. c. k. till = åt, för: obstringere, astringere.
  4. d. k. samman: connectere; constringere.
  5. e. k. omkring: circumnectere (capiti coronam); coronā vincire caput.
  6. f. k. in: innectere (capillis flores).
  7. g. k. upp: subnectere.
 2. 2. k. handen: manum comprimere.
 1. (Kommentera) Kommentera

Knyta sig:

 1. 1. absolut: nodari; contrahi.
 2. 2. k. sig till ngt: annecti, adjungi ad rem, rei; det ena k-r sig till det andra i oafbrutet sammanhang aliud ex alio nectitur perpetua rerum serie (jfr C. de Legg. I. cap. 20).
 1. (Kommentera) Kommentera

Knyte: fasciculus; sarcĭna.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knytnäfve: compressa manus; pugnus; slå, anfalla ngn med k-ne pugnis caedere, contundere, incursare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knåda: depsere; subigere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knä:

 1. 1. menniskors (l. djurs): genu; sjunka (segna) ned på k. in genu procumbere, prolabi; (poplite subsidĕre); böja k., falla, kasta sig på k. genua (genu) flectere, submittere (duplicare); in genua se abjicere l. se projicere; falla på k. för ngn inflexo genu adorare, venerari alqm; (falla till ngns knän) ad genua (genibus) alicujus advolvi, accidere, se prosternere (alicui supplicare, adulari); ligga på k. genibus stratum (humi stratum) jacēre; (astare in genua); sitta på ngns k. in gremio alicujus sedere, assidere; hafva ngn på sitt k. gremio fovere, tenere alqm; med styfva knän contentis poplitibus.
 2. 2. på växter: geniculum; articulus.
 1. (Kommentera) Kommentera

Knäböja: genua flectere; jfr Knä.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knäck:

 1. 1. eg.: (fractura); få en k. infringi, frangi.
 2. 2. oeg.: hans förmögenhet, helsa, hopp har fått en k. (sin k., knäcken) res (familiaris), valetudo, spes fracta est, labefactata est; det var en svår k. för honom grave vulnus (damnum, plagam) accepit ex ea re; ea res eum afflixit, fregit; ea re afflictus est; der tog han (hans helsa) sin k. ea res eum maxime debilitavit ac fregit, penitus afflixit; id infirmae, perditae valetudinis initium habuit; ex ea plaga nunquam recreatus est.
 1. (Kommentera) Kommentera

Knäcka: infringere, frangere (debilitare); k. nötter nuces frangere; k. ett rör, en käpp baculum infringere; k. ngns mod, helsa (förmögenhet) animum, valetudinem (rem) alicujus frangere, debilitare; – (särskildt: vara knäckt = vara ngt rusig potum, vino oneratum l. mersum esse).

 1. (Kommentera) Kommentera

Knäckebröd: panis fragilis.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knäfall: prolapsus in genua; supplicatio; göra k. se (böja) Knä.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knäfvelborr: mystax.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knähund: catellus familiaris.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knäla: in genua prolabi.

 1. (Kommentera) Kommentera

Knäled: poples.

 1. (Kommentera) Kommentera

Visar max 100 träffar.

Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!