Döma:

 1. 1. absolut: i allm.: judicare; existimare (blott i icke juridisk mening); disceptare litem, sententiam dicere, ferre (i juridisk mening); nu kan du sjelf d. jam ipse existimes licet; pröfva först och döm sedan quum rem cognoveris, tum judicato; nisi de re cognita noli judicare.
 2. 2. d. om ngt, efter ngt, af ngt: de (om) re ex (efter) re, de re (af ngt) judicare, existimare (de Catone non recte judicas; de virtutis robore non ex ipsa virtute; hinc licet judicare, intelligere, colligere, videre); att d. af hans tal, drägt – quantum ex veste judicare licet, (non sordidus est); ex veste judicanti non sordidus esse videtur, ex veste satis apparet, eum non s-m esse; döm om min förskräckelse quanto me metu perterritum, perculsum fuisse censes, arbitraris, putas?
 3. 3. d. ngt, hvad som är l. bör vara, skall vara:
  1. a. i icke juridisk mening: judicare; censere, statuere, existimare; hvad d-r du om denna sak quid censes?; huru långt jag hunnit må andre d. quantum profecerimus, aliorum sit judicium (de Off. I. § 3).
  2. b. i juridisk mening: judicare; censere, statuere; decernere (hvad som skall ske); placet (fieri alqd); sententiam dicere, ferre (om enskild domare ss. ensam l. medlem af nämnd); sententiam pronuntiare (= fälla utslag ss. ordförande i domstol l. ensam domare): quid censes (L. I. 32. 11); senaten dömde, att han med rätta blifvit dödad censuit senatus, eum jure caesum videri; senaten dömde, att Cassius skulle hafva Syrien till provins placuit senatui, Cassium Syriam provinciam obtinere; rätten dömde, att han skulle brännas lefvande pronuntiata est sententia, ut vivus combureretur; skiljedomaren dömde, att skadestånd borde gifvas arbiter, judex sententiam dixit, pronuntiavit, damnum praestari oportere (C. de Off. III. § 66).
 4. 4. d. ngn:
  1. a. i icke juridisk mening: judicare, existimare de alqo; d. ngn för strängt nimis severe, injuste; d. andra efter sig sjelf ex semet ipso de altero, de ceteris judicare.
  2. b. i juridisk mening: d. ngn skyldig, brottslig, förlustig af ngt, d. ngn till ngt, ifrån ngt: damnare, condemnare (d. ngn skyldig, fälla ngn); damnare alqm capitis, ifrån lifvet, till döden, ad mortem, ad metalla (till tvångsarbete i grufva); multare alqm damno, carcere, pecunia, verberibus, morte, vinculis till böter, till fängelse, till prygelstraff, till döden; bonis, agris multare = d. ngn förlustig af, till förlust af –; morti addicere alqm; d. ngn ovärdig att bekläda embete indignum judicare, qui magistratu fungatur; d. ngn från ngt abjudicare alqd ab alqo.
 1. (Kommentar) Sven Lundström stryker "ad mortem" under 4 b.
 2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!