Verka:

  1. 1. = arbeta, vara verksam: agere; laborare; in re versari; v. medan dagen är dum licet, agere; v. i sitt kall muneri vacare, operam dare; v. för ngt alicui rei operam dare; ad remoperam, curam conferre; in alqa re laborem ponere, collocare; v. för allmän upplysning laborare, operam dare, ut cives erudiantur (cives erudire).
  2. 2. = hafva en verkan, åstadkomma: efficacem esse; (aliquantum, multum) valere; efficere alqd; vim alqam habere ad rem; movere, commovere alqm, alqd; läkemedlet v-de remedium nonnihil valuit; id, quod spectabatur, effecit, (non frustra, non inutile l. irritum fuit); han v-de dermed intet nihil agebat l. efficiebat; (frustra laborabat; in cassum fundebantur preces, lacrimae); v. på ngns sinne animum alicujus movere; ad animum mutandum vim habere; v. en allmän omstämning i tänkesättet omnium mentes commutare; magnam mentium commutationem facere; det först v-de hac demum re alqd effectum est, commoti animi, conversae mentes sunt; v. mycket godt multum prodesse; multa et utilia l. salutaria efficere; ad salutem l. utilitatem civium multum adjumenti afferre, magnam vim habere, multum valere; detta v-de, att fred beviljades his rebus effectum est, ut pax daretur; snabbt, långsamt v-nde gift venenum celere, lentum.
  1. (Kommentar) För den nu vanliga betydelsen som inte tas upp ovan, se Tyckas.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!