Tala:

 1. I. med afseende på sjelfva sättet l. förmågan att muntligen t., öfver hufvud l. ett visst språk: loqui; (fari – i. e. vocem significabilem ore mittere, Varr.); kunna t. loqui posse; (reddere qui voces jam scit puer, Hor.); icke kunna t. orationis expertem esse (ej hafva språkets gåfva); loqui non posse l. nescire; icke kunna t. för fruktan prae timore loqui non posse, obmutescere; t. högt, lågt clara, summissa voce loqui; t. stammande balbutire; t. genom näsan balba nare loqui; t. otydligt obscure loqui, (literas opprimere); t. väl bene, apte loqui, (pronuntiare); t. ut eloqui; t. latin, grekiska latine, graece loqui; kunna tala latin latine (loqui) scire; få, tvinga ngn att t. vocem exprimere, extundere alicui; barn som ej kan t. (puer) infans; t. rent plane loqui (C. de Or. I. § 260); om djuren kunde t. – si bestiae loqui possent.
 2. II. i allm. = yttra, i ord meddela sig med ngn:
  1. 1. absolut: loqui, med afs. på innehåll och ton, men i prosa blott med ack.-obj. af neutrala adjektiv och pronomina); verba facere; dicere (särskildt med afs. på stil och tankens logiska uttryck, jfr expln; stundom om det offentliga talandet – att hålla tal – i motsats till vetenskaplig framställning, jfr C. de Off. I. § 3 illud forense dicendi et hoc quietum disputandi genus); disserere, disputare (utveckla sina tankar om ngt – i synnerhet det senare verbet om vetenskaplig framställning i tal och skrift); agere (= underhandla, uppgöra ngt med ngn); bättre tiga än illa t. melius est tacere quam male loqui; förmåga, konst, talang att t. dicendi facultas, ars, vis; rätt att t. potestas (jus) dicendi, (cum populo agendi = inför folket föredraga, bringa till diskussion och omröstning); t. väl, kraftigt, med insigt bene, graviter, scienter, perite dicere; bra taladt bene, prudenter!; du t-r väl (= klokt) prudenter loqueris; t. fritt libere loqui; t. djerft, sturskt, audacius, ferociter loqui; t. mycket multa loqui; tala! dic age! loquere; jag måste t. enimvero non possum facere, quin dicam l. loquar; tacere non possum; låta ngn t. sinere alqm loqui; non interpellare sermonem alicujus; låt mig t. sine me dicere; noli me interpellare; t. annorlunda än man tänker aliud sentire, aliud dicere.
  2. 2. med prepositioner:
   1. a. t. emot ngn l. ngt: dicere contra alqm l. alqd; (alicui contra dicere); t. emot ett lagförslag legem dissuadere.
   2. b. t. för:
    1. α. ngt: commendare, suadere alqd; defendere; urgere (yrka) alqd (jus Crassus urgebat, aequitatem Antonius); t. för sin vara merces venditare, laudare; t. för skålen vinum laudare; ad bibendum adhortari.
    2. β. t. för ngn: dicere pro alqo (å ngns vägnar l. till förmon för ngn); commendare (anbefalla), defendere (försvara) alqm; causam alicujus agere, verba facere pro alqo (uppträda ss. ngns advokat vid domstol); pro alqo laborare, niti (= lägga sig ut för ngn).
   3. c. t. i ett ämne: dicere, disputare, disserere de alqa re, arte.
   4. d. t. inför ngn: coram (populo), ad (populum) dicere; agere cum populo (om föredraganden).
   5. e. t. med:
    1. α. ngn: loqui, colloqui, sermonem habere, conferre (= språka) cum alqo; disputare cum alqo, inter se (de artium studiis atque doctrina, C. de Off. I. 135); få t. med ngn copiam alicujus, cum alqo colloquendi nancisci; begära att få t. med ngn aditum (alicujus, ad alqm) petere (nemo adhuc me convenire voluit, cui fuerim occupatus, C.); t. med ngn, att han skall göra l. icke göra ngt cum alqo agere l. loqui (C. de Off. I. 33) ut; låta (ngn) t. med sig aditum petenti dare; facilem se praebere.
    2. β. t. med (i instrumental l. modal mening): med hög, förstäld röst clara, ficta voce loqui; med sakkännedom perite, scienter dicere; med fräckhet, slughet proterve, callide o. s. v.; t. med riset, käppen verberibus, baculo minari, monere (T.) alqm.
   6. f. t. om:
    1. α. med tonvigt på om = yppa: enuntiare; eloqui; efferre; aperire.
    2. β. med tonvigt på verb l. objekt: dicere alqd, alqm (nämna), de re (öfver, angående ngt); commemorare, mentionem facere = anföra, omtala; komma, börja att t. om ngt in mentionem rei incidere; (mentio alicujus rei orta, injecta est); t. illa om ngn male dicere alicui; t. väl – laudare alqm; jag t-r ej om honom non illum dico; jag t-r ej om Cato ss. talare, fältherre o. s. v. omitto imperatorem, oratorem – (C. Brut.); för att ej t. om allt annat, han gjort – ut omittam l. praeteream cetera, quae multa fecit; för att ej t. om det allmänna, menskliga samfundet ne dicam de – l. ut ab infinita humani generis societate discedatur (C.); låtom oss nu t. om detta hoc agamus hoc tempore; låtom oss t. om ngt annat alio sermonem transferamus (C.); derom vore mycket att t. multa de ea re dicere possum l. dici possunt; låtom oss ej t. om politiken de republica silentium sit; det är intet att t. om nihil est; res non digna est commemoratione l. de qua verba faciamus; man t-r mycket, allmänt derom res in omnium ore est; man talar om att – fama est; ferunt.
   7. g. t. till ngn: loqui alicui; alloqui alqm; appellare alqm; t. till folket ad populum dicere; cum populo agere; ingen har talat honom till nemo eum appellavit (objurgavit, reprehendit); t. till punkt l. slut orationem (quam exorsus est) pertexere, persequi.
   8. h. t. ut:
    1. α. = uttala: efferre, appellare (literas).
    2. β. = t. till slut: eloqui; omnia, quae vult l. habet, effundere.
   9. i. t. öfver:
    1. α. ngt: de re (loqui), dicere, disputare.
    2. β. t. öfver sig: imprudentem dicere alqd; verbum temere, imprudenti excidit alicui.
 3. III. om sakligt subjekt: ngns ögon tala (arguti) oculi, quomodo simus affecti animis, loquuntur (C. de Legg. I. § 27); hans hela lif t-r om oegennytta och oförvitlighet omnis ejus vita abstinentiae et integritatis specimen est; detta t-r för mig, för min uppfattning hoc totum est a me; mycket t-r för honom multa sunt, quae eum, ejus causam commendare videantur; mycket t-r för att det så förhåller sig multa sunt, quae ita esse declarare l. testimonio esse videantur; mycket t-r för krig multa sunt, quae bellum suadeant; saken t-r, t-r för sig sjelf res ipsa loquitur, clamat; non eget res argumentatione, patrocinio.
 1. (Kommentar) Vad betyder "jfr expln"?
 2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!