Följa, v.:

 1. I. i rummet:
  1. 1. = gå, fara o. s. v. efter, med:
   1. a. om personliga subjekt: sequi (så väl = följa, komma efter, som = följa med, beledsaga och = följa ledare: i tu prae, ego sequar, Ter.; satellites sequuntur alqm; ducem milites sequuntur); comitari (beledsaga, uppvaktande f.); insequi, subsequi (f. tätt efter); persequi (alltjemt, hele vägen, envist f.); sectari, assectari (träget, fjeskande f.); consectari (envist f.); prosequi (f. ut, till vägs, för heders skull f. – alqm in provinciam proficiscentem extra portam; funus alicujus); exsequi (f. ut, sällsynt); deducere (f., beledsaga till ett ställe, i synnerhet ad forum); f. ngn in introeuntem comitari, cum alqo introire; f. ngn till grafven funus alicujus comitari, prosequi; exsequias ire alicui, exsequias alicujus prosequi; f. ngn omkring circumducere alqm; f. närmast efter ngn proximum esse alicui l. ab alqo; proxime sequi alqm; f. ngn i hälarne subsequi alqm, calces alicujus terere (Vg.).
   2. b. följa med, på (om sakliga subjekt): sequi, insequi (descendunt statuae restimque sequuntur, Juv.; insequitur praeruptus aquae mons, Vg.).
  2. 2. pregnant = kunna f., ej blifva efter: consequi (alqm); persequi; aequare passus alicujus, sequendo alqm.
  3. 3. f. med ögonen: oculis sequi, prosequi euntem; f. ngns rörelser med uppmärksamhet motus alicujus attentius observare, servare, lustrare.
  4. 4. f. en väg, en kust (= gå längs med): viam tenere; litus legere, radere; f. spåren efter ngn vestigia alicujus legere, relegere (gressu); sequi vestigia (vatum, Hor.).
 2. II. i tiden l. i ordningsföljd, värde, värdighet o. s. v.:
  1. 1. i allm.: sequi; excipere, consequi; efter sommarn f-r hösten aestatem sequitur, excipit auctumnus; (härpå) f-de en djup tystnad silentium est consecutum (C.); (derpå) f-de det mutinensiska kriget secutum est bellum gestum apud Mutinam; det, som f-de derpå, var ännu hemskare atrociores secuti sunt casus; för mig f-de nu ett svårt år gravis me excepit annus; på den yttre freden f-de strax inhemsk split paci externae continuata est domestica discordia; låta sina ord f-s af handling dicta factis praestare; verbis facta jungere; det ena nederlaget f-de på det andra alia ex alia clades accepta est; låta det ena brottet f. på det andra addere sceleri scelus.
  2. 2. = efterträda, f. i embetet: sequi; excipere alqm; succedere alicui; succedere, subire in locum alicujus.
  3. 3. om ordningsföljd i en framställning: sequi; särskildt i uttrycket: nu f-r, nu f-r att sequitur, ut (sequitur, ut causa ponatur, ut de una reliqua parte honestatis dicendum sit; äfven kan det samma uttryckas med deinceps och konjunktiv l. gerundivum: deinceps de beneficentia ac de liberalitate dicatur, C. de Off. III. § 42); han yttrade sig så som f-r hoc modo l. haec locutus est.
 3. III. i andra hänseenden:
  1. 1. med ögonen, med sin uppmärksamhet följa ngt: sequi (tanquam desidentes mores animo sequatur, L. praef. 9); observare, (animum) attendere, intendere (ad rem; quid agat aliquis – ngns åtgöranden); med intresse f. krigshändelserna quomodo bellum geratur, belli fortunam et eventus studiose cognoscere.
  2. 2. om sakliga subjekt, t. ex. lyckan, oturen, minnet af en sak, äregirigheten f-r ngn: sequi, comitari, comitem esse [tanta prosperitas Caesarem secuta est, N.; injusto domino fortuna est comitata, C.; Tarquinium ambitio, quam in regno petendo habuerat, regnantem secuta est, L.; minnet mig f-r genom (lifvets) hvimmel per omnes vitae casus me (tui) memoria sequetur, tui memor ero; afunden f-de honom lifvet igenom per omnem vitam comitem habuit invidiam; – comperit invidiam supremo fine domari; äran f-r dygden, såsom skuggan kroppen virtutem tanquam umbra sequitur gloria, C.].
  3. 3. f. ngn i hans verksamhet, på en bana o. d.: sequi; socium esse alicujus l. alicui (Gracchum patriae interitum molientem sequebantur amici); f. ngn på embetsmannabanan per omnes honoris gradus sequi alqm, conjunctum esse cum alqo; f. ngn i lust och nöd, i döden adversas res et secundas communicare cum alqo; non recusare, quominus moriatur cum alqo; mori cum alqo; ne morte quidem divelli ab alqo; nullam fortunam sibi ab alqo sejunctam esse velle.
  4. 4. f. = rätta sig efter: sequi (auctorem rådgifvare, sagesman, auktoritet; ducem; consilium alicujus, sententiam – mening, exemplum – föredöme; mores Graecorum in Grajorum virtutibus exponendis, N.; aut famam – traditionen, sagan – sequere aut sibi convenientia finge, Hor.); parēre (auctoritati, consilio, imperio alicujus – ngns mening, råd, befallning); obtemperare (legi; praecepto); morem gerere alicui (ngns önskan); f. sitt eget omdöme, sitt eget hufvud uti suo judicio, suo consilio; f. sitt tycke, sin nyck sibi indulgere; f. sina lustars bud cupiditatibus suis servire, duci; f. ngns vilja, vink ad alicujus voluntatem l. nutum se accommodare; f. ngns kloka råd l. anvisning alicui prudenter monenti obsequi, obtemperare.
  5. 5. f. af ngt:
   1. a. om en logisk följd: sequi, consequi (af ngt, häraf o. d. uttryckes aldrig vid sequi, undantagsvis vid consequi med ex och ablativ, utan antingen alls icke eller med ackusativ; videre, quid quamque rem consequatur; det som följer uttryckes ss. sats med ut och konj. l. med ackus. och inf.: sequitur, innumerabiles esse causas; non consequitur, ut, cui cor sapiat, non sapiat palatum, C.); effici (hinc efficitur, ut animi sint immortales, id.); äfven kunna kortare uttryck brukas, t. ex.: deraf att du är rik, f-r ej, att du är lycklig non continuo, si dives es, (idcirco l. ob eam causam l. propterea) beatus es; hvad f-r nu häraf? quid igitur?; quid tum?; det f-r af sig sjelft apparet; cur ita sit, non opus est disputatione docere (jfr Falla af sig sjelf).
   2. b. sällan = blifva en verklig följd: sequi (dispares mores disparia studia sequuntur); consequi (alqm för ngn – Verrem dignus exitus consequetur); effici; nasci; oriri (häraf f-de många olyckor hinc multa mala nata, orta sunt).
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!