Bekant:

 1. I. om saker:
  1. 1. för ngn: notus, cognitus, compertus; spectatus, perspectus (= pröfvad, t. ex. fides); blifva b. för ngn cognosci ab alqo, nuntiari alicui, afferri ad alqm, pervenire ad aures alicujus, (notescere, innotescere); hafva sig b. novisse, cognovisse, audivisse, accepisse, comperisse; scire, tenere; cognitum, compertum habere; icke hafva sig b. nescire, ignorare; (alqd fugit alqm, ignotum est alicui).
  2. 2. = allmänt b., väl b.: notissimus, vulgo notus; pervulgatus, pervagatus; (trita illa praecepta); notus et illustris (factum vetus est i.); i denna mening kan ordet ofta tillräckligt antydas med ille, t. ex. det b-a yttrandet af Solon, det b-a slaget vid Cannae vox illa Solonis, clades illa Cannensis; = namnkunnig, berömd: clarus, nobilis, illustris; – blifva allmänt b. pervulgari (jure consulti artem suam p-ri nolebant); palam fieri (p. fit res); percrebrescere (p-uit res, factum esse alqd); in vulgus emanare; = blifva berömd: nobilitari, illustrari, fama celebrari; vara allmänt b. vulgo, omnibus notum, cognitum esse; det är allmänt b., att – constat, inter omnes constat med acc. c. inf. (nemo ignorat; quis ignoret? quis nesciat? neminem fugit).
  3. 3. = utrönt, notorisk: manifestus, compertus (caedes, scelus); testatus (res testata et illustris); blifva b. manifestum fieri, palam fieri (jfr Bekantgöra).
 2. II. om personer:
  1. 1. b. för l. med en person: notus (till namnet l. utseendet blott – notus mihi nomine tantum, de facie, så väl som ock personligen b. principibus notus erat et eum noverant; noti ac municipes); personligen, nära b. familiaris, amicus, sodalis alicujus; ngns bekanta noti, familiares alicui, alicujus; blifva b. med ngn notum alicui esse coepisse, in alicujus notitiam, familiaritatem pervenire; vara b. med ngn nosse alqm; (om personligt umgänge) familiariter uti aliquo, vivere cum aliquo; (consuetudo alicui est l. intercedit cum aliquo); icke vara b. med ngn ignorare alqm; göra ngn b. med ngn ad notitiam alicujus perducere, ad alqm deducere alqm; commendare, conciliare alicui alqm amicum.
  2. 2. i bestämd aktiv betydelse: b. med en sak: gnarus alicujus rei, certior factus de re (= underrättad, kunnig om ett förhållande, en sak); peritus locorum, rei (förfaren i), versatus (volutatus, bevandrad) in re; doctus (väl b. med, t. ex. literis graecis et latinis); göra sig b. med en sak cognoscere (= taga kännedom om) rem; discere (studera) alqd, imbui (införas i) aliqua re; cognitionem, scientiam, peritiam rei sibi comparare; göra b. med docere alqm alqd, certiorem facere de re l. rei (gen.), imbuere re; icke b. med inscius (alicujus rei); ignarus (artis); rudis, peregrinus, hospes.
  3. 3. = allmänt känd:
   1. a. inom en krets, på ett ställe: notus, haud ignotus.
   2. b. för sina egenskaper l. genom sina handlingar: berömligt b. clarus, nobilis, illustris; fama celebratus; laudatus, inclitus; göra l. blifva b. illustrare, -ri, nobilitare, -ri, nomen alicujus celebrare; clarum, nobilem fieri; göra sig b. celebritatem nominis, famae parare, consequi; famam bene dicendi colligere (göra sig b. ss. talare); nobilitari; vara b. nomen habere (in oratoribus såsom talare); florere (bellica l. belli gloria, virtutis laude vara b. ss. krigare, för sin tapperhet); – ofördelaktigt b. famosus, infamis; vara – male audire; infamia flagrare; – föga b. obscurus; vara föga b. obscurum l. in obscuro esse, in obscuritate versari.
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!