Som, konj.:

 1. I. (eg.) komparativ:
  1. 1. utmärkande sätt (modal konj.):
   1. a. ut = såsom, liksom, så l. lika visst som, motsvaradt af adv. ita, sic: signa plane perfecta, ut mihi quidem videri solent; ut tutela, sic reipublicae procuratio ad eorum utilitatem, qui commissi sunt, gerenda est, C.); som om ut si, tamquam si, quasi (similiter facere, qui inter se contenderent, uter rempublicam administraret, ut si nautae certarent, quis eorum potissimum gubernaret, C.); – särskildt märkes:
    1. α. att som såsom korrelat till pronomina determinativa sådan, den samme utmärkes med pronomen relativum (ej med relativ partikel), sål. talis, qualis; idem, qui.
    2. β. att som fogadt till ett predikatsnomen blott i det fall öfversättes med ut l. tamquam, att en blott förment l. föregifven egenskap skall betecknas eller (med ut) om egenskapen står i kausalt förhållande till predikatet: eum diligo ut l. tanquam patrem.
   2. b. tamquam, tamquam si liksom, liksom om, i liknelser l. hypotetiska jemförelser, sällan = såsom, liksom i jemförelser mellan verkliga förhållanden (jfr Lat. Lex.): virtutem gloria tanquam umbra sequitur; jfr a.
   3. c. quemadmodum, quomodo = såsom, vanl. blott i fullständiga komparativa perioder (sällsyntare än ut och sicut), t. ex. ad Her. IV. § 59.
   4. d. sicut närmast = ut, t. ex. quamvis scelerati illi fuissent, sicut fuerunt, tamen improbitatem ex animis eorum evellisses; sicut apud Catonem est, sicut profecto se res habet, C.
   5. e. velut = som till exempel, men i denna betydelse sällsyntare än ut, jfr C. de Or. II. § 260–267 ff.; velut si liksom om, Cs. b. Gall. I. 32.
   6. f. pro aliquo, loco, numero, nomine alicujus, som = i egenskap af (verklig l. föregifven, men ej med kausal bibetydelse jfr a.); under namn af: alqm pro hoste, hostis loco habere behandla som fiende; patris loco esse, filii loco esse l. habere vara som en fader, vara som barn –; militis numero – som simpel soldat – ad exercitum esse.
   7. g. atque, ac efter uttryck för likhet, ss. similis, simul, aeque: nulla adaeque est Acheruns, atque ubi ego fui (Pt.).
   8. h. cum = så väl som, efterföljdt af tum (så): C. de Or. II. § 211.
   9. i. som öfversättes icke i sådana uttryck som: när som (cum).
  2. 2. i uttryck för ordning l. mon (proportion): ut: allt efter som hvar och en förtjenar ut quisque meritus est; (pro cujusque merito); allt som gästerne kommo ut quisque hospitum venerat; ut quisque (i den mon man) maxime perspicit, quid in quaque re verissimum sit, ita sapientissimus haberi solet (C.); – prout (allt efter som – prout diluxit; vanligare är blott ut med quisque); quo (i samma mon), eo (desto) – quo quis callidior, eo suspectior detracta opinione probitatis.
  3. 3. i uttryck för grad: quam, motsvaradt af adv. tam; såsom korrelat till pron. determ. tantus heter deremot som quantus (tantum virium, quantum vestrum utervis); ofta återgifves lika stor, lika mycket som med non minor, non minus quam (än); – som oftast saepissime.
 2. II. i temporal betydelse: ut (ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error, Vg.): cum.
 3. III. i kausal betydelse: cum (med konjunktiv) = enär; quoniam efter som.
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!