Rigtning:

  1. 1. i eg. uttryck: regio (eg. = sträckning); cursus, inclinatio (r. ss. rörelse l. i rörelse); via, iter, spatium (r. = stråt, väg, bana); pars (= håll, sida); i rät r. rectā; recta regione; i r. nedåt, uppåt deorsus, sursus; i nordlig, sydlig r. ad septentrionem, ad meridiem; i r. mot höger dextroversus, dextrā; i r. mot Italien Italiam versus; i denna, i samma r. hac, eādem l. huc, eodem; i sned r. oblique, in obliquum; gå i olika r-r diversos abire, discedere; in diversas partes abire; fortgå i samma r. eādem (via) progredi; taga (inslå) en annan r. aliam viam ingredi; alio flectere, inclinare, incumbere; afvika från den räta r-n (de) recta via, de via, de spatio declinare, deflectere; skeppets, flodens r. cursus navis, fluminis; gifva floden en annan r. alio avertere, deflectere cursum fluminis; i alla r-r in omnes partes.
  2. 2. i oeg. uttryck: sinnets, tänkesättets r. animi, animorum inclinatio; voluntas; r. i handlingssätt mos, consuetudo; tidens r. mores temporum; smakens r. studia, voluntates hominum in arte alqa (C. de Or. II. § 92); r-n af ngns studier ratio studiorum alicujus, ea via, quam aliquis in literis secutus est; välja, beträda, komma in i en bestämd (lefnads-)r. cursum alqm vitae eligere, inire, sequi; certo genere cursuque vivendi implicari (C. de Off. I. § 117 ff.); den demokratiska r-n popularis in re publica ratio; yttra sig i en viss r., i demokratisk r. in sententiam alqam dicere, populariter, pro populi l. communi libertate dicere; gifva, hafva en förvänd r. depravare, corrumpere; depravatum, corruptum esse; gifva ngns tankar en viss r. cogitationes alicujus alqo deducere (in spem cogitationemque meliorem inducere alqm gifva ngns tankar en gladare r.); hafva en afgjordt praktisk r. ad res gerendas naturā et studio ferri, deferri; en dålig r. prava ratio, voluntas, consuetudo; gifva ngn en annan r. animum alicujus alio deducere, adducere; voluntatem, studia, mores alicujus mutare; han har fått en annan r. ejus voluntas mutata est, mores mutati sunt; behålla samma r. eandem viam, eundem cursum tenere, persequi.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!