Lewis & Short

pūrĭfĭcātĭo, ōnis, f. [purifico], a purifying, purification (post-Aug.): laurus purificationibus adhibetur, Plin. 15, 30, 40, § 138: religionis, Mart. 8 praef.: sanguis purificationis suae, Vulg. Lev. 12, 4: purificatio, καθαρμός, Gloss. Cyril.