Lewis & Short

con-strĕpo, ĕre, v. n., to resound, sound loudly or boisterously, to make a noise (post-class.).

  1. I. Lit.: domus tota constrepebat hymenaeum, App. M. 4, p. 154, 23; cf. id. ib. 11, p. 261, 34.
  2. II. Trop., of a vivid speech: horum omnium et testimoniis et exemplis constrepebat, Gell. 4, 1, 4.