Ingen träff. Var noga med att söka på grundformer, t.ex. ”älska” i stället för ”älskar”.
Observera att ordboken inte innehåller moderna ord, som ”telefon”; ej heller namn eller medicinska facktermer.
Om du upplever att ett ord saknas som bör finnas med, överväg att lämna en kommentar.
Visar närmaste uppslagsord:

Tradition: tradita fama, t. opinio, traditus mos; följa t-n famam (hominum) sequi (aut f-am sequere aut sibi convenientia finge, Hor.); hafva ngt af t-n famā (et auditione – hörsagan) accepisse alqd; af l. i t-n fortplantas perpetuā famā propagari, posteritati prodi; det är en t. fama est.

 1. (Kommentera) Kommentera

Traditionel: (a majoribus l. antiquitus) traditus; receptus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Traf: gradus tolutilis (Varr.), citatus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trafik: commercium.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trafikera: commeare; locum celebrare, frequentare; t-d ort locus celeber, celebratus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trafva:

 1. 1. = rida i traf: tolutim equitare, currere; citato equo vehi.
 2. 2. = lägga i trafvar: struem componere, in struem componere.
 1. (Kommentera) Kommentera

Trafve: strues; (meta = stack).

 1. (Kommentera) Kommentera

Tragedi: tragoedia; skrifva, författa t-r t-as facere, scribere; spela, uppföra t-r t-as agere; jfr i öfrigt Skådespel (fabula).

 1. (Kommentera) Kommentera

Tragediförfattare, Tragiker: tragicus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Tragisk:

 1. 1. eg.: tragicus; t. skådespelare tragoedus.
 2. 2. oeg.:
  1. a. = högstämd, högpatetisk: tragicus; grandis; (plenum carmen).
  2. b. = sorglig, hemsk: tragicus (scelus, L.; jfr Lat. Lex.); funestus; tristis; atrox; dirus; miserabilis; han fick ett t-t slut tristem habuit vitae exitum.
 1. (Kommentera) Kommentera

Tragiskt: tragice.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trakassera: negotia exhibere, facessere alicui.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trakasseri: tricae; negotia; turbae.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trakt: regio; tractus; loca (pl.); (vicinia grannskap); vacker t. amoena regio, loca; vild, bergig t. (bergstrakt) regio horrida, montuosa; ödslig t. loca, regio sola, vasta; t-n kring staden, vid hafvet loca urbi circumjecta, loca maritima; i t-n af Rom circa, prope Romam.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trakta: appetere, affectare, concupiscere, captare alqd (efter ngt); t. efter folkgunst auram popularem captare; t. efter konungamakt, envälde regno studere, regnum affectare; t. efter ngns lif vitae alicujus imminere, insidiari; jfr Eftertrakta.

 1. (Kommentera) Kommentera

Traktamente: cibaria (Marquardt, Röm. Alt. III. 2. 82 ff.); viaticum.

 1. (Kommentera) Kommentera

Traktan: (appetitus); diktan och t. se Diktan.

 1. (Kommentera) Kommentera

Traktat:

 1. 1. = fördrag mellan stater: foedus.
 2. 2. = afhandling: libellus; disputatio.
 3. 3. = Traktering.
 1. (Kommentera) Kommentera

Traktatmessig: ex foedere; foederi conveniens.

 1. (Kommentera) Kommentera

Traktera:

 1. 1. = behandla: tractare; accipere (alqm); t. ett instrument fides pulsare; fidibus canere.
 2. 2. = undfägna: cibo, potu alqo excipere, invitare alqm; alqd apponere alicui.
 1. (Kommentera) Kommentera

Traktering: cibus; epulae; ciborum apparatus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Traktör: caupo.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trall: cantilēna; cantiuncula; den gamle t-n decantata formula l. ratio; decantata praecepta (Pt. Trin. 287).

 1. (Kommentera) Kommentera

Tralla: cantillare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Tramp:

 1. 1. = trampande: (calcatio); medels t. calcando.
 2. 2. = trampa i väfstol l. dyl.: (insile), insilia (Lucr.); scabellum.
 1. (Kommentera) Kommentera

Trampa, f. se Tramp, 2.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trampa, v.:

 1. 1. absolut: calcare, pede premere, obterere alqd; t. en väg c. viam (calcanda semel via leti, Hor.); t. drufvor uvas calcare; t. lera argillam calcare, subigere (medels trampning bereda); t. orgor follium vectes deprimere; t. hårdt, tungt graviter pulsare terram.
 2. 2. tillsammans med prepositioner:
  1. a. t. ned: occulcare, proculcare, obterere, proterere; t. ned skor calceos deprimere.
  2. b. t. på ngt: calcare, pede premere, obterere alqd.
  3. c. t. sönder: pedibus elidere, frangere; conculcare; conterere.
  4. d. t. under fötterne i oeg. mening: calcare, conculcare, proculcare, proterere (leges, libertatem, jura populi).
  5. e. t. ut: calcando l. pedibus complanare (utjemna), dilatare, extendere (utspänna, utvidga); delere, restinguere, exstinguere (utplåna, utsläcka); elidere (qväfva); t. ut sina barnskor ex pueris excedere.
 1. (Kommentera) Kommentera

Tramphjul, Trampqvarn: rota, mola, quae calcando versatur l. movetur.

 1. (Kommentera) Kommentera

Tran: adeps cetacea (balaenarum, phocarum).

 1. (Kommentera) Kommentera

Trana: grus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Tranbär: vaccinium (oxycoccus).

 1. (Kommentera) Kommentera

Tranig: qui adipem cetaceam sapit l. olet.

 1. (Kommentera) Kommentera

Transitiv: transitivus (Priscian.).

 1. (Kommentera) Kommentera

Transparent: pellucidus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Transpirera:

 1. 1. eg. se Utdunsta.
 2. 2. vulgari.
 1. (Kommentera) Kommentera

Transport: transportatio, travectio; vectura (fora); t. af summa från sida l. kolumn i räkenskap till annan: translatio; translata summa; – få t. = förflyttas till annat embete ad aliud munus transferri, vocari; alii muneri praefici.

 1. (Kommentera) Kommentera

Transportera: transferre; transportare; transvehere.

 1. (Kommentera) Kommentera

Transportfartyg: navis vectoria, oneraria.

 1. (Kommentera) Kommentera

Transportkostnad: vehendi pretium; vecturae merces.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trapp (fågel): otis.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trappa: scalae; gradus (pl.); gå t-n uppför scalas ascendere; kasta utför t-na per gradus dejicere; bo tre t-r upp in tertia contignatione, tribus scalis (Mt.) habitare; ärans t. honorum, dignitatis gradus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trappsteg: gradus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trasa: pannus; lacinia; cento; centunculus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trashank: homo pannosus, pannis obsitus; mendīcus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trasig: lacer, laceratus (vestis); pannosus, pannis obsitus (homo).

 1. (Kommentera) Kommentera

Traska: currere; t. i smuts, sand lutum, arenam arare.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trassel: negotia (pl.); tricae.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trassent: creditor syngrapharius l. ex syngrapha.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trassla: t. in en sak rem implicare, impedire; t. in sig implicari; rem expedire non posse (angustis disputationibus illigati, C. de Or. II. 61).

 1. (Kommentera) Kommentera

Trasslig: implicatus; impeditus; difficilis.

 1. (Kommentera) Kommentera

Trast: turdus.

 1. (Kommentera) Kommentera

Tratt: infundibulum.

 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!