Rimlig: probabilis (antaglig); verisimilis (sannolik); consentaneus (följdrigtig, konseqvent); aequus, tolerabilis (billig, dräglig, t. ex. pretium t-le r-t pris); en r. förmodan conjectura probabilis; det är icke r-t abhorret a vero; absurdum est, non decet, non convenit.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!