Använd stjärna som jokertecken: ”katt*” hittar alla ord som börjar på ”katt”.
Understreck betecknar ett valfritt tecken: ”h_nd” hittar såväl ”hand” som ”hind” och ”hund”.
Vid sökning på uppslagsord går det att använda både modern stavning och gammelstavning.

Om ordboken

Detta är Christian Cavallins svensk-latinska ordbok från 1875. Ordboken skannades 2004 av Projekt Runeberg, där den kan läsas i form av faximilbilder. Den här formaterade och sökbara versionen utvecklades mellan 2008 och 2011 av Johan Winge. I den processen kunde ett stort antal tryckfel rättas; observera dock att ordboken inte är moderniserad, vilket innebär att ord och företeelser uppkomna efter 1875 inte förekommer. I stället hänvisas till Norstedts svensk-latinska ordbok av Ebbe Vilborg. En mer försåtlig konsekvens är att många av de svenska uppslagsorden har en något annorlunda betydelse jämfört med modern svenska. Betydelsen av de latinska orden bör alltså om inte annars så av den orsaken alltid kontrolleras i ett latinskt lexikon!

Kommentarer

För att underlätta användningen av ordboken uppmanas alla läsare att kommentera ordbokens artiklar, om de exempelvis är föråldrade, oklara eller felaktiga. Se separat sida med lista över de senast kommenterade artiklarna.

Förkortningar

Se separat sida med lista med förkortningar.

Utgåvorna

Första delen utkom första gången 1875, och följdes året därpå av den andra och avslutande delen. Enligt Nordisk Familjebok ovan utkom den reviderade utgåvan av ordboken först 1887, vilket torde vara felaktigt. Libris anger att den reviderade utgåvan utkom 1880, för att sedan stereotypiskt tryckas igen 1887, 1902 och 1905, samt 1961 och 1970 i faksimil av 1902 års upplaga. I den första utgåvan finns ett kort stycke i slutet av första delen där författaren framställer sina förhoppningar inför nästa band; i den andra och reviderade utgåvan har detta av naturliga orsaker tagits bort. I ett exemplar av första utgåvans andra del har jag också hittat ett kort förord (återgivet nedan) som av någon anledning inte finns i alla exemplar, t. ex. i den bok som Projekt Runeberg har skannat in. Utöver detta verkar skillnaderna mellan utgåvorna vara begränsade till på sin höjd ett fåtal rättade tryckfel. Från och med 1902 har titelbladet fått en modernare utformning, i jugendstil; vad innehållet beträffar tror jag mig säkert kunna säga att det är oförändrat.

Det faktum att ordboken först gavs ut i två delar, A–J och K–Ö, avspeglar sig i de senare enbandsutgåvorna som inleds med ett titelblad för ”förre delen”, och sedan har ett titelblad för ”senare delen” mitt i, samt därifrån pånyttbörjad kolumnnumrering. Man kan därför lätt få intrycket att det rör sig om två delar som i efterhand bundits ihop i ett band; så behöver dock inte vara fallet, utan det är helt enkelt så att samma stereotypplattor använts till både en- och tvåbandsutgåvorna.

Eftersom Projekt Runeberg skannade in den första utgåvan, som denna version är baserad på, är det teoretiskt möjligt att någon felaktighet återges här, även om den skulle vara rättad i den andra utgåvan. På sin höjd rör det sig dock sannolikt om enskilda tryckfel, som ändå har blivit korrigerade i och med korrekturläsningen av OCR-texten.

Förord till andre delen

”För den ordbok, hvars sista häfte härmed utgifves, har jag (1872) av Kongl. Maj:t erhållit ett understöd af 1500 kronor att utbekommas till hälften genast och till den återstående hälften, när arbetet utkomme från trycket. Måtte boken med alla sina ofullkomligheter dock i någon mon kunna motsvara det ändamål, som med den nådiga anslaget afsågs!

Vid utarbetandet har jag väsendtligen begagnat två källor, den klassiska latinska literaturen och svenska eller svensk-latinska lexika. I största förbindelse står jag naturligtvis till Lindfors (Svenskt och latinskt lexikon 1815–1824), äfvensom jag begagnat Törneros-Ljungbergs Supplementlexikon (1843). På sina ställen har jag rådfrågat dels och förnämligast Georges (Ausführliches deutsch-lateinisches Handwörterbuch, 1870), dels för någre af förre delens bokstäfver (före Maj 1873) de talrika öfver alfabetet spridda samlingar och utkast till en svensk bearbetning af Heinichen (deutch-lateinisches Schulwörterbuch), hvilka gjorts af Rektor Hj. Säve († 1871) och om hvilkas innehåll och skick kännedom kan vinnas af de å Helsingborgs elementarläroverks bibliotek förvarade manuskripten; äfven i Kjaers dansk-latinske ordbog har jag sökt upplysningar. Ett par blad i början af bokstafven V (V–Val) äro till störste delen utarbetade af Docenten Zander, som i den sista tryckningstidens brådska gjort mig denna tjenst, på det jag ej måtte svika det gifna löftet att hafva arbetet färdigt i år.

Slutligen får jag erkänna och betyga min stora tacksamhetsskuld till Adjunkten A. H. Lundin, hvilken under hela tryckningen troget och insigtsfullt bistått mig vid redaktionen äfven af detta lexikon.

Lund den 4 December 1876. — Chr. Cavallin.

Digitaliseringen

Tyvärr är ju originalets typografi relativt svårläst, inte bara för oss moderna människor, utan också för OCR-program, och således var Projekt Runebergs ursprungliga datortolkade text till ordboken mycket otillförlitlig, ja ofta av så pass dålig kvalitet att det var mer effektivt att skriva av ordboken manuellt än att försöka korrigera fel. För att komma till rätta med detta problem beslöt jag mig för att träna ett OCR-program, Tesseract, enkom för denna bok, vilket inbegrep att lära programmet skilja på inte bara fraktur och antikva (inklusive fet och kursiv), utan även grekiska. Resultatet var mycket lyckat, men även denna text behövde korrekturläsas, och för att underlätta denna process utvecklade jag ett program vid namn Terese, som på ett enkelt sätt gör det möjligt att jämföra den korrekturlästa texten med de inskannade bilderna. Därmed tror jag mig kunna säga att mycket få OCR-fel återstår.

När jag stött på uppenbara tryckfel i ordboken har jag valt att rätta dessa. Den nyfikne kan inspektera en lista med dylika korrigeringar.

Den korrekturlästa texten har sedan redigerats på ett par övergripande sätt. I den tryckta boken skrivs ju svenskan med frakturstil, vilket också inverkar på stavningen: dels används w i mycket stor utsträckning istället för v, dels används, utöver vanligt s, såväl ß som ſ (s. k. långt s). För att underlätta läsningen har dessa här ersatts med v respektive s. Slutligen har texten givits en mer överskådlig, mindre kompakt layout.

Nedladdningsbara filer

För dem som önskar kunna läsa ordboken offline finns möjligheten att ladda ner hela ordboken som en enda HTML-fil:

Det finns också en version som troget återger originalets användning av bokstäverna w, ß och ſ. Denna text skulle kunna utgöra underlag för den som vill utveckla en rättstavningsordlista för svensk gammelstavning tryckt i frakturstil:

Donationer

Ordboken korrekturlästes och drivs helt ideellt, och sammanlagt har arbetet att digitalisera och redigera ordboken tagit uppskattningsvis 500 arbetstimmar i anspråk. Om du använder och uppskattar denna sökbara version av ordboken, och känner att du vill stödja sidan ekonomiskt, överväg gärna att göra en donation! Varje belopp, oavsett hur litet, tas tacksamt emot. Det går mycket smidigt att donera med hjälp av Flattr; annars går det också att använda såväl Paypal som den svenska motsvarigheten Payson. Det går också att donera med den digitala valutan Bitcoin:

Donera valfri summa med Payson! Donera Bitcoins! Bitcoin-adress: 1CvKn5g3ZDuoyMAsVKd3jXw5YF5xKAJ2vt

PS. Överväg också att stödja Projekt Runeberg!