Rättade feltryck

Bok 1

4förhällandeförhållande
6formattoformatio
16alicujnsalicujus
21eulcul
24Durchſchnitt)).Durchſchnitt).
26mrdmed
30crepusculnmcrepusculum
39mininamminimam
ſäſå
50lemna ngn alemna ngn a.
59me- | cinammedicinam
60en wäg. byggnaden wäg, byggnad
61notatronotator
68ſtängſträng
70handlingen.handlingen:
75tolorabilistolerabilis
81iſynn.i ſynn.
84förwaringsrnmförwaringsrum
85Arm, A.: Arm, a.:
87atrologusastrologus
89umgängesſpråketi umgängesſpråket
anſkildenſkild
91af handen o. ſ w.af handen o. ſ. w.
96BankruttörBankruttör.
99rusumrursum
100förhålla ndeförhållande
101mycket b. rikt b.mycket b., rikt b.
108b till embeteb. till embete
adjumentamadjumentum
109erercituiexercitui
114crcumscribitcircumscribit
123be--|römdberömd
130rnsrus
137quin-;quin -;
149ngungn
150hathar
154ſedlig b);ſedlig b.);
157tormeutistormentis
C. de Fiu.C. de Fin.
ſklldraſkildra
161perdidistperdidisti
162(libido](libido)
181öfwrwägandeöfwerwägande
182deprehenheredeprehendere
-ſla:-ſlå:
199jnsjus
200obligarcobligare
202apprehendrreapprehendere
202transsiretransire
207<b>Blifwa:</b> 1. = warda:<b>Blifwa:</b> <span>I.</span> = warda:
2092. — förblifwande2. = förblifwande
235cnmcum
239C. de Sen. § 5I);C. de Sen. § 51);
241förhåliandeförhållande
249majoribus natnmmajoribus natum
250inurere (notam alicui.inurere (notam alicui).
256rnsrus
259nnbibusnubibus
273dagsljus,,dagsljus,
280herrerehorrere
281(Hor)(Hor.)
288nttryc-|kesuttryckes
292deAm.de Am.
afſ,afſ.
293—<span>b.</span>— <span>b.</span>
294poētarnmpoētarum
296utſeeendeutſeende
304mentem alicujusmentem alicujus.
307från werlden- från werlden
310(tränga på, framåt)- —(tränga på, framåt). —
313de Off l. § 90de Off 1. § 90
321en d ka- rakteren d. ka- rakter
327(a-|animus)(a-|nimus)
341förnimmmelſerförnimmelſer
342munire.munire,
354— 2 <i>plur.</i>— 2. <i>plur.</i>
360accommmodatiaccommodati
3662. = elementarſkolelärare<span>b.</span> = elementarſkolelärare
370QnidQuid
uſelheluſelhet
381på <sp>en</sp> gäng,på <sp>en</sp> gång,
383det ena utan det an-|dtadet ena utan det an-|dra
398<span>loculatus.</span> — 2,<span>loculatus.</span> — 2.
407subtrabebantursubtrahebantur
415<b>led:</b><b>-led:</b>
417ſäga f åt ſäga f. åt
ludieraludicra
421ultimum tempnsultimum tempus
428enſkild perſons feſt kan och brukasenſkild perſons feſt kan ock brukas
429<b>Feſtmåltd:</b><b>Feſtmåltid:</b>
430lefwa ſom j-r med hwarandralefwa ſom f-r med hwarandra
433f. diskusſion twiſtf. diskusſion, twiſt
434träffande qwickträffande, qwick
435anmärkuinganmärkning
440<b>Fiunande:</b><b>Finnande:</b>
448immodcrateimmoderate
452niavsnavis
454från ſitt lnndfrån ſitt land
(N. Att. );(N. Att. IV.);
456ad rcmad rem
462en hotelſe enen hotelſe, en
471ſäga fſäga f.
473vcrborumverborum
495dc Sen.de Sen.
498<span>illecebra,</span> waul. plur.<span>illecebra,</span> wanl. plur.
515ſtå f. i ſtrideuſtå f. i ſtriden
516infor | misinformis
523muuusmunus
524<i>v. re.fl:</i><i>v. refl.:</i>
525en tid af f. år. l. dagaren tid af f. år l. dagar
532jucundissima, fuitjucundissima fuit
533lanista( gla-lanista (gla-
538ſſ: ämne,ſſ. ämne,
540pestilentia pecoris l. pe-pestilentia pecoris</span> l. <span>pe-
brndbrud
5493. oeg: hafwa i ſitt f.3. oeg.: hafwa i ſitt f.
55512. 17); gerere12. 17]; gerere
558föraktfallföraktfull
562orationomorationem
578— med ord f.:= med ord f.:
579praemissi erant, equitespraemissi erant equites
584lndibrioludibrio
592ututtryckuttryck
5962. — förete2. = förete
603alicujns corrumperealicujus corrumpere
605exstinginturexstinguitur
607(priores-, prior- i spel mellan 2)(priores -, prior - i spel mellan 2)
611essse ad remesse ad rem
626ntruſtadutruſtad
633iucommodumincommodum
636C. de Or I. §C. de Or. I. §
642tempestustempestas
hwariftånhwarifrån
645alicujus;;alicujus);
diktatnrdiktatur
655C. de Or I. § 27C. de Or. I. § 27
660deceautdeceant
661promeritus snmpromeritus sum
663-tju- | ſaude:-tjuſande:
664indiguantisindignantis
666snccessitsuccessit
668ntſattutſatt
669de Or. II. § rarode Or. II. § 105 raro
679ambulatio (— porticusambulatio (= porticus
689GnnomkylaGenomkyla
694(Cs. b. G. I. 18.(Cs. b. G. I. 18.)
69615 = afſända15. = afſända
700år mißnöjdär mißnöjd
701afglädjeaf glädje
704<b>-ſtrålaude:</b><b>-ſtrålande:</b>
705änsligängslig
708tnkttukt
713bonnsbonus
718delicatisimumdelicatissimum
722admovere,</span> - <span>β.</span>admovere.</span> — <span>β.</span>
725duodociesduodecies
<b>handlare:</b><b>-handlare:</b>
740(rex, Hor)(rex, Hor.)
757eligionireligioni
761det blåa h.tdet blåa h-t
762(Cs)(Cs.)
768blandnsblandus
776handelsort-, ſtad:handelsort, -ſtad:
784<b>Hedendom</b><b>Hedendom:</b>
786fidem agi ducerefidem agi, ducere ?
7922 i adverbial2. i adverbial
794hwar har dn h.hwar har du h.
799eg,: <span>calidus</span>eg.: <span>calidus</span>
808h.r moth-r mot
815gifwa h <span>mercedemgifwa h. <span>mercedem
823wetenſkgpwetenſkap
840minns habeominus habeo
846longingualonginqua
864tra | deretra- | dere = tradere
869höge h.rhöge h-r
870<b>Hög,</b> <i>m.:</i> <span>a.</span><b>Hög,</b> <i>m.:</i> 1.
873(regio.</span>(regio).</span>
880<b>-tjufwa</b> (-tjuga).<b>-tjufwa</b> (-tjuga):
884<b>Idé:</b> <span>I.</span><b>Idé:</b> 1.
888jggjag
astest
891l odii pleni.l. odii pleni.
909konſtruktioukonſtruktion
<b>Innefätta:</b><b>Innefatta:</b>
913recessus</span>recessus.</span>
934indo mitusindomitus
935pisearipiscari
937ſjufotad j.versſjufotad j. vers

Bok 2

2nutidasnuditas
18flrmarefirmare
32ſkomamakareknifſkomakareknif
36uttyckuttryck
40venire ad-venire ad -
70ex plumbo l. aereex plumbo</span> l. <span>aere
72t. eg.t. ex.
82<b>Kärande part</b> (nytt stycke)
88beſtämniagbeſtämning
99profeetumprofectum
104lifwelifwet
versari alicubi.</span> = <span>b.</span> på enversari alicubi.</span> — <span>b.</span> på en
115rättegång. ranſakningrättegång, ranſakning
120ltr (om du blifwer qwar l. går)l-t (om du blifwer qwar l. går)
122seeiussecius
126geuusgenus
134uttyckuttryck
143hujnshujus
159doctnsdoctus
169infcriorisinferioris
172resistcreresistere
libcrtatilibertati
175pubercmpuberem
177integre,integre.
200comprehendacomprehensa
208seeuliseculi
211förhåliandeförhållande
214matertēramatertĕra
219kemmerkommer
220Muntlig, --ligen:Muntlig, -ligen:
226cibum eaperecibum capere
233decŏri est:decŏri est;
239vicīnnsvicīnus
262((nygift(nygift
268önſkningsforwlerönſkningsformler
272designarcdesignare
282o all ſin wisheto. all ſin wishet
288ſiälsförmögenheterſjälsförmögenheter
305o: göra ngto. göra ngt
3091. hypotetiſk:<span>I.</span> hypotetiſk:
316sine a bussine a-bus
330a. i moraliſk men.α. i moraliſk men.
voces falsae.voces falsae,
339befittningbeſittning
340debiitordebitor
350o. ſ. o.o. ſ. w.
357coarcervarecoacervare
383eu p. för wårt ſamhälleen p. för wårt ſamhälle
388äudasändas
389postularcpostulare
392<b>Pätryck:</b><b>Påtryck:</b>
399supeparisuperari
414habiturehabitare
416efflcieffici
419uttyckuttryck
420corrumpcrecorrumpere
424(C. de Am. § 45 ſſ.)(C. de Am. § 45 ff.)
433(T. l. c.)(T. l. c.).
det i rycker i ngtdet rycker i ngt
435(C);(C.);
VgVg.
177 ff177 ff.
436C. de off.C. de Off.
441<b>Räcka,</b> <i>v.</i>: 1<b>Räcka,</b> <i>v.</i>: 1.
443latrunculorun.latrunculorum.
(numerarenumerare
444C. de N. DC. de N. D.
10 r. på ngt10. r. på ngt
alicujnsalicujus
con | fidereconfidere
(C. de N. D. I. § 38.)(C. de N. D. I. § 38.).
446Vitr;Vitr.;
Ränna, v.: 1Ränna, v.: 1.
Ränta, f.: 1Ränta, f.: 1.
449me | liusmelius
454iu orbemin orbem
460jägjag
461offlcinaofficina
465Or. III § 171Or. III. § 171
res quomodo inter ſe nexaeres quomodo inter se nexae
467-ſtöta: 1 intr.,-ſtöta: 1. intr.,
468Theodori quidem nihil interertTheodori quidem nihil interest
471offfcioofficio
472assentiri (l c. I. 18)assentiri (l. c. I. 18)
479cothurno, Hor. Carm. II. 1).cothurno, Hor. Carm. II. 1].
482RepſlagarRepſlagare
cunctabataurcunctabatur
483- pis-pis
ſ-n beſluter - ſ. decernitſ-n beſluter - s. decernit
-te*: infusio-te: *infusio
luxatio nervi. ſträng:luxatio nervi. -ſträng:
484ofwan, nedan): l. eg.:ofwan, nedan): 1. eg.:
487signifi- caresignificare
495cnmcum
497(i e. qua aliquis(i. e. qua aliquis
501Skaka: 1. eg.:Skaka: 1. eg. :
502det ſinnes ej ſ. i honomdet finnes ej ſ. i honom
506eam, que videretur esseeam, quae videretur esse
511iutervallisintervallis
517peripateliſka ſ-nperipatetiſka ſ-n
520sutoris l. sutorium.sutoris</span> l. <span>sutorium.
insttĭainstĭta
526ſ. ngt på nggsſ. ngt på ngns
529<b>-regering, wälde:</b><b>-regering, -wälde:</b>
533SkuldfocdranSkuldfordran
534möjlkmjölk
537C. de Off III.C. de Off. III.
538beſandlabehandla
(af Skum, adj.): 1 v. intr. imp.:(af Skum, adj.): 1. v. intr. imp.:
vestiguimvestigium
539sina morasine mora
540gladiatoruimgladiatorium
hodichodie
542quamobrem-quamobrem -
543jfr. Klema — <span>b.</span>jfr. Klema. — <span>b.</span>
544benigansbenignus
546suggrunda, - ium.suggrunda, -ium.
548ſ ſegerns frukterſ. ſegerns frukter
549ſäderneslandetsfäderneslandets
552(- currerunt)(-currerunt)
554eſterlåtenhetefterlåtenhet
558förnuſtsförnufts
562Inneſluta, Uteſluta. — 2 iInneſluta, Uteſluta. — 2. i
564assumptio-, C.assumptio -, C.
oorningoordning
567intr:intr.:
iſynnerheti ſynnerhet
568plangere tundereplangere, tundere
570homiuum genushominum genus
573tempnstempus
582miscricordiāmisericordiā
Hor.)Hor.).
584Lex);Lex.);
591ſogadtfogadt
593cu | riscuris
596spasmus, - ma;spasmus, -ma;
specu- | tumspeculum
597Återſpegla. = 2. ſ. ſitt anſigteÅterſpegla. — 2. ſ. ſitt anſigte
simulacrum puum videresimulacrum suum videre
specnlarispeculari
600aranea, - us.aranea, -us.
verticillus, - umverticillus, -um
613nnntiusnuntius
614iſynn.i ſynn.
626aecedebataccedebat
628astcriscusasteriscus
629nulla-nulla -
630contamaciacontumacia
631insita Claudiae gentis s., T. Ann. (fraktur)
632fka ſ. ſka ſ.
633inſe ſ-n af eu ſakinſe ſ-n af en ſak
b.om perſoner:b. om perſoner:
637tumultosatumultuosa
638kollifionkolliſion
646uudi- | queundique
(C. de Off I. 1).(C. de Off. I. 1).
653nubes imminent; urbinubes imminent urbi
661— 18 ſ.— 18. ſ.
667posternereprosternere
674plur); languorplur.); languor
675fluctuari, - re;fluctuari, -re;
fungosnmfungosum
676täffandeträffande
693Gcrm.Germ.
705grates- quegratesque
706eg:eg.:
709hospitem es e putarehospitem esse putare
714cnm alqo colloquendicum alqo colloquendi
721latcrlater
728par | ticulaparticula
740ver | gensvergens
tem | pus.tempus.
744-hufwad: . eg.:-hufwad: 1. eg.:
761(C. de Am. § )(C. de Am. § 87)
hans werld är honom <span>t. in angustishans werld är honom t. <span>in angustis
768consolatroconsolator
769C. de Sen,C. de Sen.
administrator. hus:administrator. -hus:
770ſkära t-n ur munnen våſkära t-n ur munnen på
2 t. på wågen:2. t. på wågen:
773contexere,contexere.
conteutiocontentio
779deuden
781patientem se praebere,patientem se praebere.
783cogitare de re meditaricogitare de rem meditari
785ett ſlags(ett ſlags
lapi- | pideslapides
786sitiens siticulosus.sitiens, siticulosus.
Töwäder ſe TöTöwäder ſe Tö.
788quae parentes, peccaveruntquae parentes peccaverunt
789alicnialicui
790Under: prep.: 1 i lokal mening:Under: prep.: 1. i lokal mening:
L. l. 55L. 1. 55
(jfr C. de Or. III. § 15). — 3 i(jfr C. de Or. III. § 15). — 3. i
791mininimeminime
792-byggnad: 1. eg::-byggnad: 1. eg.:
1X. 3. 5IX. 3. 5
809ejaculuriejaculari
810novam e-nem parare;novam e-nem parare.
-land- | uing-landning
((upp-locka):(upp-locka):
(C. Lael. 12) ;(C. Lael. 12);
811aptnsaptus
få u om ngtfå u. om ngt
812( C. Tusc. I. 71).(C. Tusc. I. 71).
813conjiciunterconjiciuntur
convcrtereconvertere
annnmannum
816satisfactioncmsatisfactionem
821undis, Ov ;undis, Ov.;
826cnjusquamcujusquam
832i handling u:i handling u.:
834iuterlucatiointerlucatio
836UtläudingUtländing
839cxantlareexantlare
pe | regrinatio o; u. förhållandeuperegrinatio o; u. förhållanden
840sna se vocesua se voce
upplys | uingarupplysningar
845UtſwulteuUtſwulten
847efferrreefferre
857(C. de.(C. de
860corniccncornicen
ſä- | haſäga
863crimen.crimen,
865-ära, .f.:-ära, f.:
873excuritexcurrit
874repraesentare (L.)repraesentare (L.).
876litus ad occidentem. l.litus ad occidentem l.
877af w: magnaaf w.: magna
878solcmsolem
argentriiargentarii
883WidöppeuWidöppen
886efter ngns w,,efter ngns w.,
889--hake-hake
892vlamviam
896konuugkonung
Wränga: 1. eg.:Wränga: 1. eg.:
899ver (utan pl.:);ver (utan pl.);
900va- | tudinemvaletudinem
negligeusnegligens
903approprinquatappropinquat
1I. Wäga:II. Wäga:
911penniugarpenningar
w. ,w. omw., w. om
913figſig
deldet
920wäxter, äſwenwäxter, äfwen
921-hns:-hus:
922YuglingYngling
927å ſig på ngns befallningå. ſig på ngns befallning
929eloqucntiaeeloquentiae
930å ngn tyſtnadå. ngn tyſtnad
931colletiocollectio
annnusannuus
932annnumannuum
9341 = tillbaka1. = tillbaka
942ſältherrefältherre
9441. — ändock:1. = ändock:
945bonis et. c.bonis et c.
946tribnaturtribuatur
948tauquamtanquam
nascitnrnascitur
950nennon
auſpråkslöshetanſpråkslöshet
superesscsuperesse
952VI1IVIII
958yttra figyttra ſig
959auperbesuperbe
962fuiffuit
967bildl:bildl.:
(ut faciat- );(ut faciat -);
974<b>Örtkunſkap, kännare:</b><b>Örtkunſkap, -kännare:</b>