Ovidii Metamorphoses

Liber I

About the recording

The following recording of the first book of Ovid's Metamorphoses is read in a way that aims at reproducing, to the best of my knowledge and ability, how the poem may have been performed in the age of the poet himself (i.e. the first century A.D.). This includes several aspects of the pronunciation, from the forming of the individual phonemes, to how the meter as a whole is realised in terms of syllable lengths and stresses. For more on my views on this subject, see my article on the reading of Latin verse.

About the notation

The following text is annotated with special signs to indicate the pronunciation. Long vowels are marked either with a macron (ā) or a circumflex (â). (The later indicates that the vowel should be stressed with the circumflex accent; vowels that have the acute accent is not marked in any special way.) The interpunct (·) is sometimes set in words to show the syllable boundaries: lateb·ris. When the proper syllabification would move a word final consonant to the following word, and when an improper syllabification in the pronunciation would affect the meter, this has been indicated with a hyphen: mutastis-et-illa. (An equivalent alternative could be "mutasti·s e·t illa", but I think the notation with hyphen is easier to read.) Elision has not been marked in any way.

The Creation of the World

Listen!

 1. In nova fert animus mūtātās dīcere fōrmās
 2. corpora: dî, coeptīs (nam vôs mūtâstis-et-illă)
 3. adspīrâte meīs prīmâque ab-orīgine mundī
 4. ad mea perpetuum dēdūcite tempora carmen!
 5. Ante mare-et terrās et, quod tegit-omnia, caelum
 6. ûnus-erat tōtō nātūrae vultus-in-orbe,
 7. quem dīxêre Chaŏs: rudis-indīgestaque mōlēs
 8. nec quicquam nisi pondus-iners congestaque-eôdem
 9. nôn bene iūnctârum discordia sēmina rêrum.
 10. Nûllus-adhûc mundō praebêbat lūmina Tītān,
 11. nec nova crēscendō reparâbat cornua Phoebē,
 12. nec circumfūsō pendêbat-in-āere tellūs
 13. ponderibus lībrâta suīs, nec bracchia longō
 14. margine terrârum porrēxerat-Amphītrītē,
 15. utque erat-et tellūs illîc et pontus-et-āēr,
 16. sîc erat-īnstabilis tellūs, innābilis-unda,
 17. lûcis-egēns āēr; nūllī sua fôrma manêbat,
 18. obstābatque aliīs aliud, quia corpore-in-ūnō
 19. frīgida pugnâbant calidīs, ūmentia siccīs,
 20. mollia cum dūrīs, sine pondere-habentia pondus.
 21. Hanc deus-et melior lîtem nātûra dirêmit;
 22. nam caelō terrās et terrīs abscidit-undās
 23. et liquidum spissō sēcrêvit-ab-āere caelum;
 24. quae postquam ēvolvit caecôque exêmit-acervō,
 25. dissociâta locīs concordī pâce ligâvit.
 26. Ignea convexī vîs et sine pondere caelī
 27. ēmicuit summâque locum sibi fêcit-in-arce;
 28. proximus-est āēr illī levitâte locôque;
 29. dēnsior-hîs tellūs elementaque grandia trâxit
 30. et pressa est gravitâte suā; circumfluus-ûmor
 31. ultima possêdit solidumque coercuit-orbem.
 32. Sîc ubi dispositam, quisquis fuit-ille deôrum,
 33. congeriem secuit sectamque in membra redêgit,
 34. prīncipiō terram, nê nôn aequâlis-ab-omnī
 35. parte foret, magnī speciem glomerâvit-in-orbis;
 36. tum freta diffundī rapidîsque tumēscere ventīs
 37. iussit-et-ambītae circumdare lītora terrae;
 38. addidit-et fontēs et stâgna inmênsa lacûsque
 39. flūminaque-oblīquīs cînxit dēclīvia rīpīs,
 40. quae, dīversa locīs, partim sorbentur-ab-ipsā,
 41. in mare perveniunt partim campôque recepta
 42. līberiôris-aquae prô rīpīs lītora pulsant.
 43. Iussit-et-extendī campōs, subsīdere vāllēs,
 44. fronde tegī silvās, lapidōsōs surgere montēs,
 45. utque duae dextrā caelum totidemque sinistrā
 46. parte secant zōnae, quînta est ārdentior-illīs,
 47. sîc onus-inclûsum numerō distînxit-eôdem
 48. cûra deī, totidemque plagae tellûre premuntur;
 49. quârum quae media est, nôn est habitābilis-aestū;
 50. nix tegit-alta duās: totidem inter-utramque locâvit
 51. temperiemque dedit mixtā cum frīgore flammā.
 52. Inminet-hîs āēr, quî, quantō est pondere terrae
 53. pondus-aquae levius, tantō est onerōsior-ignī.
 54. Illîc et nebulās, illîc cōnsistere nūbēs
 55. iussit-et-hūmānās mōtûra tonit·rua mentēs
 56. et cum fulminibus facientēs fulgora ventōs.
 57. Hîs quoque nôn passim mundī fabricâtor-habendum
 58. āera permîsit; vix nunc obsistitur-illîs,
 59. cum sua quisque regat dīversō flāmina tractū,
 60. quîn lanient mundum: tanta est discordia frâtrum.
 61. Eurus-ad-Aurōram Nabataeaque rêgna recessit
 62. Persidaque-et radiīs iuga subdita mātūtīnīs;
 63. vesper-et-occiduō quae lītora sôle tepêscunt
 64. proxima sunt Zephyrō; Scythiam septemque triōnēs
 65. horrifer-invâsit Boreās; contrāria tellūs
 66. nūbibus-adsiduīs pluviâque madêscit-ab-Austrō.
 67. Haec super-inposuit liquidum et gravitâte carentem
 68. aethera nec quicquam terrēnae faecis-habentem.
 69. Vix ita līmitibus dissaepserat-omnia certīs,
 70. cum, quae pressa diū fuerant cālīgine caecā,
 71. sīdera coepêrunt tōtō effervēscere caelō;
 72. neu regiō foret-ûlla suīs animālibus-orba,
 73. astra tenent caeleste solum fōrmaeque deôrum,
 74. cessêrunt nitidīs habitandae piscibus-undae,
 75. terra ferās cêpit, volucrēs agitābilis-āēr.
 76. Sānctius-hîs animal mentisque capācius-altae
 77. de͡erat-adhûc et quod dominārī in cētera posset:
 78. nâtus-homō-est, sîve hunc dīvīnō sēmine fêcit
 79. ille opifex rêrum, mundī meliôris-orīgō,
 80. sîve recēns tellūs sēductaque nûper-ab-altō
 81. aethere cognātī retinêbat sēmina caelī;
 82. quam satus-Īapeto mixtam pluviālibus-undīs
 83. fînxit-in-effigiem moderantum cûncta deôrum,
 84. prōnaque cum spectent animālia cētera terram,
 85. ôs hominī sublîme dedit caelumque vidêre
 86. iussit-et-ērēctōs ad sīdera tollere vultūs.
 87. Sîc, modo quae fuerat rudis-et sine-imāgine, tellūs
 88. induit-ignōtās hominum conversa figūrās.

The Four Ages

Listen!

 1. Aurea prîma sata-est aetās, quae vindice nūllō,
 2. sponte suā, sine lêge fidem rēctumque colêbat.
 3. Poena metusque aberant, nec verba minācia fixō
 4. aere legēbantur, nec supplex turba timêbat
 5. iūdicis-ôra suī, sed-erant sine vindice tūtī.
 6. Nôndum caesa suīs, peregrînum ut vīseret-orbem,
 7. montibus-in liquidās pînus dēscenderat-undās,
 8. nūllaque mortālēs praeter sua lītora nôrant;
 9. nôndum praecipitēs cingêbant oppida fossae;
 10. nôn tuba dērēctī , nôn aeris cornua flexī,
 11. nôn galeae, nôn ênsis-erat: sine mīlitis-ūsū
 12. mollia sēcūrae peragêbant ōtia gentēs.
 13. Ipsa quoque-inmûnis rāstrôque intācta nec-ūllīs
 14. saucia vōmeribus per sê dabat-omnia tellūs,
 15. contentîque cibīs nūllō cōgente creātīs
 16. arbuteōs fētūs montānaque frâga legêbant
 17. cornaque-et-in dūrīs haerentia môra rubētīs
 18. et, quae dēciderant patulā Iovis-arbore, glandēs.
 19. Vêr erat-aeternum, placidîque tepentibus-aurīs
 20. mulcêbant zephyrī nātōs sine sēmine flōrēs;
 21. mox etiam frūgēs tellūs inarâta ferêbat,
 22. nec renovâtus-ager gravidīs cānêbat-aristīs:
 23. flūmina iam lactis, iam flūmina nectaris-îbant,
 24. flāvaque dê viridī stillâbant īlice mella.
 25. Postquam Sāturnō tenebrôsa in Tartara missō
 26. sub Iove mundus-erat, subiīt argentea prōlēs,
 27. aurō dēterior, fulvō pretiōsior-aere.
 28. Iuppiter-antīquī contrâxit tempora vêris,
 29. perque hiemēs aestûsque et-inaequālīs autumnōs
 30. et breve vêr spatiīs exêgit quattuor-annum.
 31. Tum prîmum siccīs āēr fervōribus-ûstus
 32. canduit-et ventīs glaciēs adstrîcta pependit;
 33. tum prîmum subiêre domōs: domus-antra fuêrunt
 34. et dēnsī fruticēs et vīnctae cortice virgae;
 35. sēmina tum prîmum longīs Cereālia sulcīs
 36. obruta sunt, pressîque iugō gemuêre iuvencī.
 37. Tertia post illam successit-aēnea prōlēs,
 38. saevior-ingeniīs et-ad-horrida prōmptior-arma,
 39. nôn scelerâta tamen; dê dūrō est ultima ferrō.
 40. Prōtinus-inrûpit vēnae peiôris-in-aevum
 41. omne nefās: fūgêre pudor vērumque fidêsque;
 42. in quôrum subiêre locum fraudêsque dolîque
 43. īnsidiaeque et vîs et-amor scelerâtus-habendī.
 44. Vêla dabat ventīs nec-adhûc bene nōverat-illōs
 45. nāvita, quaeque diū steterant in montibus-altīs,
 46. flūctibus-ignōtīs īnsultāvêre carīnae,
 47. communemque prius ceu lūmina sôlis-et-aurās
 48. cautus-humum longō signâvit līmite mênsor.
 49. Nec tantum segetēs alimentaque dēbita dîvĕs
 50. poscēbâtur-humus, sed-ĭtum est in vīscera terrae,
 51. quâsque recondiderat Stygiîsque admōverat-umbrīs,
 52. effodiuntur-opēs, inrītāmenta malôrum;
 53. iamque nocēns ferrum ferrôque nocentius-aurum
 54. prōdierat: prôdit bellum, quod pugnat-utrôque,
 55. sanguineâque manū crepitantia concutit-arma.
 56. Vīvitur-ex raptō; nôn hospĕs-ab-hospite tûtus,
 57. nôn socer-â generō, frâtrum quoque grātia râra est;
 58. inminet-exitiō vir coniugis,-illa marītī;
 59. lūrida terribilēs mîscent aconîta novercae;
 60. fīlius-ante diem patriōs inquîrit-in-annōs.
 61. Victa iacet pietās, et virgō caede madentīs,
 62. ultima caelestum, terrās Astraea relîquit.

Lycaon

Listen!

 1. Nêve foret terrīs sēcūrior-arduus-aether,
 2. adfectâsse ferunt rêgnum caeleste gigantās
 3. altaque congestōs strūxisse ad sīdera montīs.
 4. Tum pater-omnipotēns missō perfrêgit-Olympum
 5. fulmine-et-excussit subiectae Pēlion-Ossae.
 6. Obruta môle suā cum corpora dîra iacêrent,
 7. perfûsam multō nātôrum sanguine Terram
 8. inmaduisse ferunt calidumque animāsse cruôrem
 9. et, nê nûlla suae stirpis monimenta manêrent,
 10. in faciem vertisse hominum; sed-et-illa propāgō
 11. contemptrix superum saevaeque avidissima caedis
 12. et violenta fuit: scīrēs ê sanguine nātōs.
 13. Quae pater-ut summā vîdit Sāturnius-arce,
 14. ingemit-et factō nôndum vulgâta recentī
 15. foeda Lycāoniae referēns convīvia mēnsae
 16. ingentēs animo-et dignās Iove concipit-īrās
 17. conciliumque vocat; tenuit mora nûlla vocātōs.
 18. Est via sublîmis, caelō manifêsta serēnō;
 19. lactea nômen-habet, candôre notābilis-ipsō;
 20. hâc iter-est superīs ad magnī têcta Tonantis
 21. rēgālemque domum: dextrā laevâque deôrum
 22. ātria nōbilium valvīs celebrantur-apertīs;
 23. plêbs habitat dīversa locīs: hâc parte potentēs
 24. caelicolae clārîque suōs posuêre penātēs;
 25. hĭc locus-est, quem, sî verbīs audācia dêtur,
 26. haud timeam magnī dīxisse Palātia caelī.
 27. Ergo ubi marmoreō superī sēdêre recessū,
 28. celsior-ipse locō scēptrôque innîxus-eburnō
 29. terrificam capitĭs concussit terque quaterque
 30. caesariem, cum quâ terram, mare, sīdera môvit;
 31. tālibus-inde modīs ôra indignantia solvit:
 32. ›Nôn ego prô mundī rēgnō magis-anxius-illā
 33. tempestâte fuī, quâ centum quisque parâbat
 34. inicere-anguipedum captīvō bracchia caelō.
 35. Nam quamquam ferus-hostis-erat, tamen-illud-ab-ūnō
 36. corpore-et-ex ūnā pendêbat-orīgine bellum;
 37. nunc mihi, quâ tôtum Nēreus circumsonat-orbem,
 38. perdendum est mortâle genus. Per flūmina iūrō
 39. īnfera sub terrās Stygiō lābentia lūcō:
 40. cûncta prius temptâta, sed-inmedicābile corpus
 41. ênse recīdendum est, nê pars sincêra trahâtur.
 42. Sunt mihi sēmideī, sunt rūstica nūmina, nymphae
 43. faunîque satyrîque et monticolae silvānī;
 44. quôs, quoniam caelī nôndum dignâmur-honôre,
 45. quâs dedimus, certē terrās habitâre sinâmus.
 46. An satis,-ô superī, tūtōs fore crēditis-illōs,
 47. cum mihi, quî fulmen, quî vôs habeôque regôque,
 48. strūxerit-īnsidiās nôtus feritâte Lycāōn?‹
 49. Cōnfremuêre omnēs studiīsque ārdentibus-ausum
 50. tālia dēposcunt: sîc, cum manus-inpia saevit
 51. sanguine Caesareō Rōmânum exstinguere nômen,
 52. attonitum tantae subitō terrôre ruīnae
 53. hūmânum genus-est tōtusque perhorruit-orbis,
 54. nec tibi grâta minus pietās, Auguste, tuôrum est
 55. quam fuit-illa Iovī. Quî postquam vôce manûque
 56. murmura conpressit, tenuêre silentia cūnctī.
 57. Substitit-ut clâmor pressus gravitâte regentis,
 58. Iuppiter-hôc iterum sermône silentia rûpit:
 59. ›Ille quidem poenās (cûram hanc dīmittite!) solvit;
 60. quod tamen-admissum, quae sit vindicta, docēbō.
 61. Contigerat nostrās īnfāmia temporis-aurēs;
 62. quam cupiēns falsam summō dēlâbor-Olympō
 63. et deus-hūmānā lūstrō sub-imāgine terrās.
 64. Longa mora est, quantum noxae sit-ubîque repertum,
 65. ēnumerâre: minor fuit-ipsa īnfāmia vērō.
 66. Maenala trānsieram latebrīs horrenda ferârum
 67. et cum Cyllēnē gelidī pīnêta Lycaeī:
 68. Arcadis-hinc sēdēs et-inhospita têcta tyrannī
 69. ingredior, traherent cum sêra crepuscula noctem.
 70. Signa dedī vēnisse deum, vulgusque precārī
 71. coeperat:-inrîdet prīmō pia vôta Lycāōn,
 72. mox ait-»experiar deus-hĭc discrīmine-apertō
 73. an sit mortâlis; nec-erit dubitābile vêrum.«
 74. Nocte gravem somnō necopīnā perdere morte
 75. mê parat: haec illī placet-experientia vērī;
 76. nec contentus-eō missī dê gente Molossā
 77. obsidis-ūnîus iugulum mūcrône resolvit
 78. atque ita sēminecēs partim ferventibus-artūs
 79. mollit-aquīs, partim subiectō torruit-ignī.
 80. Quod simul-inposuit mēnsīs, ego vindice flammā
 81. in dominō dignōs ēvertī têcta penātēs;
 82. territus-ipse fugit năctusque silentia rûris
 83. exululat frūstrâque loquī cōnâtur;-ab-ipsō
 84. colligit-ôs rabiem solitaeque cupīdine caedis
 85. ūtitur-in pecudēs et nunc quoque sanguine gaudet.
 86. In villōs abeunt vestēs, in crûra lacertī:
 87. fit lupus-et veteris servat vestīgia fōrmae;
 88. cānitiēs eadem est, eadem violentia vultūs,
 89. īdem oculī lûcent, eadem feritâtis-imāgō est.
 90. Occidit-ûna domus, sed nôn domus-ûna perîre
 91. digna fuit; quâ terra patet, fera rêgnat-Erīnȳs.
 92. In facinus iūrāsse putēs! Dent ōcius-omnēs,
 93. quâs meruêre patī (sîc stat sententia) poenās.‹

The Flood

Listen!

 1. Dicta Iovis pars vôce probant stimulôsque frementī
 2. adiciunt, aliī partēs adsēnsibus-inplent;
 3. est tamen-hūmānī generis iactûra dolōrī
 4. omnibus,-et, quae sit terrae mortālibus-orbae
 5. fôrma futûra, rogant, quis sit lātûrus-in-ārās
 6. tûra, ferîsne paret populandās trādere terrās.
 7. Tālia quaerentēs (sibi-enim fore cētera cūrae)
 8. rēx superum trepidâre vetat subolemque priōrī
 9. dissimilem populō prōmittit-orīgine mīrā.
 10. Iamque erat-in tōtās sparsûrus fulmina terrās;
 11. sed timuit, nê forte sacer tot-ab-ignibus-aether
 12. conciperet flammās longusque ārdēsceret-axis;
 13. esse quoque-in fātīs, reminīscitur,-adfore tempus,
 14. quô mare, quô tellūs correptaque rēgia caelī
 15. ārdeat-et mundī mōlēs operôsa labôret.
 16. Têla repōnuntur manibus fabricâta cyclôpum;
 17. poena placet dīversa, genus mortâle sub-undīs
 18. perdere-et-ex omnī nimbōs dēmittere caelō.
 19. Prōtinus-Aeoliīs Aquilônem claudit-in-antrīs
 20. et quaecumque fugant inductās flāmina nūbēs
 21. ēmittitque Notum: madidīs Notus-ēvolat-ālīs
 22. terribilem piceā tēctus cālīgine vultum;
 23. barba gravĭs nimbīs, cānīs fluit-unda capillīs,
 24. fronte sedent nebulae, rôrant pennaeque sinusque;
 25. utque manū lātē pendentia nūbila pressit,
 26. fit fragor:-hinc dēnsī funduntur-ab-aethere nimbī;
 27. nūntia Iūnônis variōs indûta colōrēs
 28. concipit-Îris-aquās alimentaque nūbibus-adfert:
 29. sternuntur segetēs et dēplōrâta colōnīs
 30. vôta iacent, longîque perit labor-inritus-annī.
 31. Nec caelō contenta suō est Iovis-îra, sed-illum
 32. caeruleus frâter iuvat-auxiliāribus-undīs.
 33. Convocat hĭc̄ amnēs; quî postquam tēcta tyrannī
 34. intrāvêre suī, ›Nôn est hortāmine longō
 35. nunc‹ ait-›ūtendum; vīrēs effundite vestrās;
 36. sîc opus-est! Aperîte domōs ac môle remōtā
 37. flūminibus vestrīs tōtās inmittite-habēnās!‹
 38. Iusserat;-hî redeunt ac fontibus-ôra relaxant
 39. et dēfrēnātō volvuntur-in-aequora cursū.
 40. Ipse tridente suō terram percussit,-at-illa
 41. intremuit mōtûque viās patefêcit-aquârum.
 42. Exspatiâta ruunt per-apertōs flūmina campōs
 43. cumque satīs arbŭsta simul pecudêsque virôsque
 44. tēctaque cumque suīs rapiunt penetrālia sac·rīs.
 45. Sî qua domus mânsit potuitque resistere tantō
 46. indēiecta malō, culmen tamen-altior-huius
 47. unda tegit, pressaeque latent sub gurgite turrēs;
 48. iamque mare-et tellūs nûllum discrîmen-habêbant:
 49. omnia pontus-erant, deerant quoque lītora pontō.
 50. Occupat-hic collem, cumbā sedet-alter-aduncā
 51. et dûcit rēmōs illîc, ubi nûper-arâbat;
 52. ille suprā segetēs aut mersae culmina vīllae
 53. nāvigat,-hic summā piscem dēprêndit-in-ulmō;
 54. fīgitur-in viridī, sî fors tulit,-ancora prātō,
 55. aut subiecta terunt curvae vīnêta carīnae,
 56. et, modo quā gracilēs grâmen carpsêre capellae,
 57. nunc ibi dēfōrmēs pōnunt sua corpora phōcae.
 58. Mīrantur sub-aquā lūcōs urbêsque domôsque
 59. Nēreidēs, silvâsque tenent delphînĕs-et-altīs
 60. incursant rāmīs agitātaque rōbora pulsant.
 61. Nat lupus-inter-ovēs, fulvōs vehit-unda leōnēs,
 62. unda vehit tig·rēs, nec vīrēs fulminis-ap·rō,
 63. crûra nec-ablātō prōsunt vēlōcia cervō,
 64. quaesītîsque diū terrīs, ubi sistere possit,
 65. in mare lassātīs volucrīs vaga dēcidit-ālīs.
 66. Obruerat tumulōs inmênsa licentia pontī,
 67. pulsābantque novī montâna cacūmina flūctūs.
 68. Maxima pars undā rapitur; quibus-unda pepercit,
 69. illōs longa domant inopī iēiūnia vīctū.

Deucalion and Pyrrha

Listen!

 1. Sēparat-Āoniōs Oetaeīs Phōcis-ab-arvīs,
 2. terra ferāx, dum terra fuit, sed tempore-in-illō
 3. pars maris-et lâtus subitârum campus-aquârum;
 4. môns ibi verticibus petit-arduus-astra duôbus,
 5. nōmine Parnāsus, superantque cacūmina nūbēs.
 6. Hîc ubi Deucaliōn (nam cētera tēxerat-aequor)
 7. cum cōnsorte torī parvā rate vectus-adhaesit,
 8. Cōrycidās nymphās et nūmina montis-adôrant
 9. fātidicamque Themin, quae tunc ōrâcla tenêbat:
 10. nôn illō melior quisquam nec-amantior-aequī
 11. vir fuit-aut illā metuentior-ûlla deôrum.
 12. Iuppiter-ut liquidīs stāgnâre palūdibus-orbem
 13. et superesse virum dê tot modo mīlibus-ûnum,
 14. et superesse vidit dê tot modo mīlibus-ûnam,
 15. innocuōs ambō, cultōrēs nūminis-ambō,
 16. nūbila disiêcit nimbîsque aquilône remōtīs
 17. et caelō terrās ostendit-et-aethera terrīs;
 18. nec maris-îra manet, positôque tricuspide tēlō
 19. mulcet-aquās rêctor pelagī sup·râque profundum
 20. exstantem atque umerōs innātō mūrice têctum
 21. caeruleum Trītôna vocat conchaeque sonācī
 22. īnspīrâre iubet flūctûsque et flūmina signō
 23. iam revocâre datō: cava būcina sūmitur-illī,
 24. tortilis,-in lâtum quae turbine crêscit-ab-īmō,
 25. būcina, quae mediō concêpit-ubi-āera pontō,
 26. lītora vôce replet sub-utrôque iacentia Phoebō;
 27. tunc quoque, ut-ôra deī madidā rōrantia barbā
 28. contigit-et cecinit iussōs īnflâta receptūs,
 29. omnibus-audîta est tellûris-et-aequoris-undīs
 30. et, quibus-est undīs audita, coercuit-omnēs.
 31. Iam mare lîtus-habet, plēnōs capit-alveus-amnēs,
 32. flūmina subsîdunt collêsque exîre videntur;
 33. surgit-humus, crēscunt loca dēcrēscentibus-undīs,
 34. postque diem longam nūdâta cacūmina silvae
 35. ostendunt līmumque tenent in fronde relictum.
 36. Redditus-orbis-erat; quem postquam vîdit-inânem
 37. et dēsōlātās agere-alta silentia terrās,
 38. Deucaliōn lacrimīs ita Pyrrham adfâtur-obortīs:
 39. ›Ô soror, ô coniūnx, ô fēmina sôla superstĕs,
 40. quam commûne mihī genus-et patruêlis-orīgō,
 41. deinde torus iûnxit, nunc ipsa perīcula iungunt,
 42. terrârum, quāscumque vident occâsus-et-ortus,
 43. nôs duo turba sumus; possêdit cētera pontus.
 44. Haec quoque-adhûc vītae nôn est fīdūcia nostrae
 45. certa satis; terrent etiamnum nūbila mentem.
 46. Quis tibi, sî sine mê fātīs ērepta fuissēs,
 47. nunc animus, miseranda, foret? Quô sôla timôrem
 48. ferre modō possēs? Quô cōnsōlante dolērēs?
 49. Namque ego, crēde mihī, sî tê quoque pontus-habêret,
 50. tê sequerer, coniūnx, et mê quoque pontus-habêret.
 51. Ô utinam possim populōs reparâre paternīs
 52. artibus-atque animās fōrmātae īnfundere terrae!
 53. Nunc genus-in nōbīs restat mortâle duôbus
 54. (sîc vîsum superīs) hominumque exempla manêmus.‹
 55. Dīxerat,-et flêbant; placuit caeleste precārī
 56. nûmen-et-auxilium per sac·rās quaerere sortēs.
 57. Nûlla mora est: adeunt pariter Cephīsidăs-undās,
 58. ut nôndum liquidās, sîc iam vada nôta secantēs.
 59. Inde ubi lībātōs inrōrāvêre liquōrēs
 60. vestibus-et capitī, flectunt vestīgia sānctae
 61. ad dēlûbra deae, quôrum fastīgia turpī
 62. pallebant mūscō stābantque sine-ignibus-ārae.
 63. Ut templī tetigêre gradūs, prōcumbit-uterque
 64. prônus-humī gelidôque pavens dedit-ōscula saxō
 65. atque ita ›Sî precibus‹ dīxêrunt ›nūmina iūstīs
 66. victa remollêscunt, sî flectitur-îra deôrum,
 67. dîc, Themi, quâ generis damnum reparābile nostrī
 68. arte sit,-et mersīs fer-opem, mītissima, rêbus!‹
 69. Môta dea est sortemque dedit: ›Discēdite templō
 70. et vēlâte caput cīnctâsque resolvite vestēs
 71. ossaque post tergum magnae iactâte parentis!‹

Re-creation

Listen!

 1. Obstupuêre diū: rumpitque silentia vôce
 2. Pyrrha prior iussîsque deae pārêre recûsat,
 3. detque sibī veniam, pavidō rogat-ôre pavetque
 4. laedere iactātīs māternās ossibus-umbrās.
 5. Intereā repetunt caecīs obscûra lateb·ris
 6. verba datae sortis sêcum inter sêque volûtant.
 7. Inde Promēthīdēs placidīs Epimēthida dictīs
 8. mulcet-et ›Aut fallāx‹ ait-›est sollertia nōbīs,
 9. aut (pia sunt nūllumque nefās ōrācula suâdent)
 10. magna parēns terra est: lapidēs in corpore terrae
 11. ossa reor dīcī; iacere hôs post terga iubêmur.‹
 12. Coniugis-auguriō quamquam Tītānia môta est,
 13. spês tamen-in dubiō est: adeō caelestibus-ambō
 14. diffîdunt monitīs. Sed quid temptâre nocêbit?
 15. Discêdunt, vēlantque caput tunicâsque recingunt
 16. et iussōs lapidēs sua post vestīgia mittunt.
 17. Saxa (quis-hŏc̄ crêdat, nisi sit prô teste vetustās?)
 18. pōnere dūritiem coepêre suumque rigôrem
 19. mollīrîque morā mollītaque dūcere fôrmam.
 20. Mox ubi crēvêrunt nātūraque mītior-illīs
 21. contigit,-ut quaedam, sîc nôn manifêsta vidērī
 22. fôrma potest hominis, sed,-utī dê mărmore coeptă,
 23. nôn exâcta satis rudibusque simillima signīs;
 24. quae tamen-ex illīs aliquō pars ūmida sūcō
 25. et terrêna fuit, versa est in corporis-ûsum;
 26. quod solidum est flectîque nequit, mutâtur-in-ossa;
 27. quae modo vêna fuit, sub-eôdem nōmine mânsit;
 28. inque brevī spatiō superôrum nūmine saxa
 29. missa virī manibus faciem trāxêre virôrum
 30. et dê fēmineō reparâta est fēmina iactū.
 31. Inde genus dûrum sumus-experiênsque labôrum
 32. et documenta damus quâ sîmus-orīgine nātī.
 33. Cētera dīversīs tellūs animālia fōrmīs
 34. sponte suā peperit, postquam vetus-ûmor-ab-igne
 35. percaluit sôlis, caenumque ūdaeque palūdēs
 36. intumuêre aestū fēcundaque sēmina rêrum
 37. vīvācī nūtrîta solō ceu mâtris-in-alvō
 38. crēvêrunt faciemque aliquam cēpêre morandō.
 39. Sîc ubi dēseruit madidōs septemfluus-agrōs
 40. Nîlus-et-antīquō sua flūmina reddidit-alveo
 41. aetheriôque recēns exârsit sīdere lîmus,
 42. plūrima cultōrēs versīs animālia glaebīs
 43. inveniunt et-in-hīs quaedam modo coepta per-ipsum
 44. nāscendī spatium, quaedam inperfecta suîsque
 45. trunca vident numerīs, et-eôdem in corpore saepe
 46. altera pars vîvit, rudis-est pars altera tellūs.
 47. Quippe ubi temperiem sūmpsêre ūmorque calorque,
 48. concipiunt, et-ab-hîs oriuntur cûncta duôbus,
 49. cumque sit-ignis-aquae pugnāx, vapor-ūmidus-omnēs
 50. rês creat,-et discors concordia fētibus-apta est.
 51. Ergo ubi dīluviō tellūs lutulenta recentī
 52. sōlibus-aetheriīs altôque recanduit-aestū,
 53. ēdidit-innumerās speciēs, partimque figūrās
 54. rettulit-antīquās, partim nova mônstra creâvit.
 55. Illa quidem nôllet, sed tê quoque, maxime Pȳthon,
 56. tum genuit, populîsque novīs, incognite serpēns,
 57. terror-erās: tantum spatiī dê monte tenēbās.
 58. Hunc deus-arquitenēns, et numquam tālibus-armīs
 59. ante nisi-in dammīs capreîsque fugācibus-ûsus,
 60. mille gravem tēlīs exhaustā paene pharet·rā
 61. perdidit-effūsō per vulnera nig·ra venēnō.
 62. Nêve operis fâmam posset dēlêre vetustās,
 63. īnstituit sac·rōs celebrī certāmine lūdōs,
 64. Pȳthia perdomitī serpentis nomine dictōs.
 65. Hîc iuvenum quīcumque manū pedibusve rotâve
 66. vīcerat,-aesculeae capiêbat frondis-honôrem;
 67. nôndum laurus-erat, longôque decentia crîne
 68. tempora cingêbat dê quâlibet-arbore Phoebus.

Phoebus and Daphne

Listen!

 1. Prîmus-amor Phoebī Daphnē Pēnēia, quem nôn
 2. fors ignâra dedit, sed saeva Cupīdinis-îra;
 3. Dēlius-hunc nûper, victō serpente superbus,
 4. vīderat-adductō flectentem cornua nervō
 5. ›Quid‹que ›tibī, lascîve puer, cum fortibus-armīs?‹
 6. dīxerat;-›Ista decent umerōs gestāmina nostrōs,
 7. quî dare certa ferae, dare vulnera possumus-hostī,
 8. quî modo pestiferō tot iūgera ventre prementem
 9. strāvimus-innumerīs tumidum Pȳthôna sagittīs.
 10. Tû face nescio quôs estō contentus-amōrēs
 11. inrītâre tuā, nec laudēs adsere nostrās!‹
 12. Fīlius-huic Veneris ›Fîgat tuus-omnia, Phoebe,
 13. tê meus-arcus‹ ait, ›quantôque animālia cêdunt
 14. cûncta deō, tantō minor-est tua glōria nostrā.‹
 15. Dîxit-et-ēlīsō percussīs āere pennīs
 16. inpiger-umbrōsā Parnāsī cōnstitit-arce
 17. êque sagittiferā prômpsit duo têla pharet·rā
 18. dīversôrum operum: fugat-hoc, facit-illud-amôrem;
 19. quod facit,-aurâtum est et cuspide fulget-acūtā,
 20. quod fugat,-obtûsum est et-habet sub-harundine plumbum.
 21. Hoc̄ deus-in nymphā Penēide fîxit,-at-illō
 22. laesit-Apollineās trāiecta per-ossa medullās;
 23. prōtinus-alter-amat, fugit-altera nômen-amantis
 24. silvârum latebrīs captīvārumque ferârum
 25. exuviīs gaudēns innūptaeque aemula Phoebēs:
 26. vitta coercêbat positōs sine lêge capillōs.
 27. Multi illam petiêre, illa āversâta petentēs
 28. inpatiēns expersque virī nemora-āvia lûstrat
 29. nec, quid-Hymen, quid-Amor, quid sint cōnūbia, cûrat.
 30. Saepe pater dîxit: ›Generum mihi, fīlia, dēbēs‹;
 31. saepe pater dîxit: ›Dēbēs mihi, nâta, nepōtēs‹;
 32. illa velut crîmen taedās exôsa iugālēs
 33. pulchra verēcundō subfūderat-ôra rubôre
 34. inque patris blandīs haerēns cervîce lacertīs
 35. ›Dâ mihi perpetuā, genitor cārissime,‹ dîxit
 36. ›virginitâte fruī! Dedit-hŏc̄ pater-ante Diānae.‹
 37. Ille quidem obsequitur, sed tê decor-iste, quod-optās,
 38. esse vetat, vōtôque tuō tua fôrma repugnat.
 39. Phoebus-amat vīsaeque cupit cōnūbia Daphnēs,
 40. quodque cupit, spêrat, suaque-illum ōrācula fallunt,
 41. utque levēs stipulae dēmptīs adolentur-aristīs,
 42. ut facibus saepēs ārdent, quâs forte viâtor
 43. vel nimis-admôvit vel iam sub lûce relîquit,
 44. sîc deus-in flammās abiit, sîc pectore tōtō
 45. ūritur-et sterilem spērando nûtrit-amôrem.
 46. Spectat-inōrnātōs collō pendêre capillōs
 47. et ›Quid, sî cōmantur?‹-ait; videt-igne micantēs
 48. sīderibus similēs oculōs, videt-ōscula, quae nôn
 49. est vīdisse satis; laudat digitôsque manûsque
 50. bracchiaque-et nūdōs mediā plûs parte lacertōs;
 51. sî qua latent, meliôra putat. Fugit-ōcior-aurā
 52. illa levī neque-ad-haec revocantis verba resistit:
 53. ›Nympha, precor, Pēnêi, manē! Nôn īnsequor-hostis;
 54. nympha, manē! Sîc agna lupum, sîc cerva leônem,
 55. sîc aquilam pennā fugiunt trepidante columbae,
 56. hostēs quaeque suōs; amor-est mihi causa sequendī!
 57. Mê miserum! Nê prôna cadās indignave laedī
 58. crûra notent sentēs et sim tibi causa dolôris!
 59. Aspera, quâ properās, loca sunt: moderātius,-ōrō,
 60. curre fugamque inhibē, moderātius-īnsequar-ipse.
 61. Cui placeās, inquîre tamen: nôn incola montis,
 62. nôn ego sum pâstor, nôn hîc armenta gregêsque
 63. horridus-observō. Nescīs, temerāria, nescīs,
 64. quem fugiās, ideôque fugis: mihi Delphica tellūs
 65. et Clarŏs et Tenedŏs Patarēaque rēgia servit;
 66. Iuppiter-est genitor; per mê, quod-eritque fuitque
 67. estque, patet; per mê concordant carmina nervīs.
 68. Certa quidem nostra est, nostrā tamen-ûna sagittā
 69. certior,-in vacuō quae vulnera pectore fêcit!
 70. Inventum medicîna meum est, opiferque per-orbem
 71. dîcor,-et-herbârum subiecta potentia nōbīs.
 72. Ei mihi, quod nūllīs amor-est sānābilis-herbīs,
 73. nec prōsunt dominō, quae prōsunt omnibus,-artēs!‹
 74. Plûra locūtûrum timidō Pēnēia cursū
 75. fûgit cumque ipsō verba inperfecta relîquit,
 76. tum quoque vîsa decēns; nūdâbant corpora ventī,
 77. obviaque-adversās vib·râbant flāmina vestēs,
 78. et levis-inpulsōs ret·rō dabat-aura capillōs,
 79. auctaque fôrma fugā est. Sed-enim nôn sustinet-ultrā
 80. perdere blanditiās iuvenis deus,-utque monêbat
 81. ipse amor,-admissō sequitur vestīgia passū.
 82. Ut canis-in vacuō leporem cum Gallicus-arvō
 83. vîdit,-et-hic praedam pedibus petit,-ille salûtem;
 84. alter-inhaesūrō similis iam iamque tenêre
 85. spêrat-et-extentō stringit vestīgia rostrō,
 86. alter-in-ambiguō est, an sit conprênsus,-et-ipsīs
 87. morsibus-ēripitur tangentiaque ôra relinquit:
 88. sîc deus-et virgō; est hic spê celer,-illa timôre.
 89. Quî tamen-īnsequitur, pennīs adiûtus-Amôris,
 90. ōcior-est requiemque negat tergôque fugâcis
 91. inminet-et crînem sparsum cervîcibus-adflat.
 92. Vīribus-absūmptīs expalluit-illa citaeque
 93. victa labôre fugae spectāns Pēnēidăs-undās
 94. ›Fer, pater,‹-inquit-›opem! Sî flūmina nûmen-habêtis,
 95. quâ nimium placuī, [Tellūs, ait, hīsce, vel-istam
 96. quae facit-ut laedar,] mūtandō perde figûram!‹
 97. Vix prece fīnītā torpor gravis-occupat-artūs:
 98. mollia cinguntur tenuī praecordia lib·rō,
 99. in frondem crīnēs, in rāmōs bracchia crēscunt,
 100. pês modo tam vēlōx pig·rīs rādīcibus-haeret,
 101. ôra cacûmen-habet: remanet nitor-ûnus-in-illā.
 102. Hanc quoque Phoebus-amat positâque in stīpite dextrā
 103. sentit-adhûc trepidâre novō sub cortice pectus
 104. conplexusque suīs rāmōs, ut membra, lacertīs
 105. ōscula dat lignō: refugit tamen-ōscula lignum.
 106. Cui deus-›At, quoniam coniūnx mea nôn potes-esse,
 107. arbor-eris certē‹ dîxit ›mea! Semper-habêbunt
 108. tê coma, tê citharae, tê nostrae, laure, pharet·rae;
 109. tû ducibus Latiīs aderis, cum laeta triumphum
 110. vôx canet-et vîsent longās Capitōlia pompās;
 111. postibus-Augustīs eadem fīdissima cūstōs
 112. ante forēs stâbis mediamque tuēbere quercum,
 113. utque meum intōnsīs caput-est iuvenâle capillīs,
 114. tû quoque perpetuōs semper gere frondis-honōrēs!‹
 115. Fīnierat Paeān: factīs modo laurea rāmīs
 116. adnuit-utque caput vîsa est agitâsse cacûmen.

Io and Juppiter

Listen!

 1. Est nemus-Haemoniae, praerŭpta quod-undique claudit
 2. silva: vocant Tempē; per quae Pēnêŏs-ab-īmō
 3. effûsus Pindō spūmōsīs volvitur-undīs
 4. dēiectûque gravī tenuēs agitantia fūmōs
 5. nūbila condûcit summîsque adspergine silvīs
 6. inpluit-et sonitū plûs quam vīcîna fatîgat:
 7. haec domus,-haec sēdēs, haec sunt penetrālia magnī
 8. amnis;-in-hîs residēns factō de cautibus-antrō,
 9. undīs iûra dabat nymphîsque colentibus-undās.
 10. Conveniunt illûc populāria flūmina prîmum,
 11. nescia, grātentur cōnsōlenturne parentem,
 12. pōpulifer Sperchîos-et-inrequiêtus-Enīpeus
 13. Āpidanusque senĕx lēnisque Amphrŷsos-et-Aeas,
 14. moxque amnēs aliī, quî, quâ tulit-inpetus-illōs,
 15. in mare dēdûcunt fessās errōribus-undās.
 16. Īnachus-ûnus-abest īmôque reconditus-antrō
 17. flētibus-auget-aquās nātamque miserrimus-Īō
 18. lûget-ut-āmissam; nescit, vītâne fruâtur
 19. an sit-apud mānēs; sed quam nôn invĕnit-ûsquam,
 20. esse putat nûsquam atque animō peiôra verêtur.
 21. Vīderat-â patriō redeuntem Iuppiter-illam
 22. et ›Ô virgō Iove digna tuôque beâtum
 23. nescio quem factûra torō, pete‹ dīxerat-›umbrās
 24. altôrum nemorum‹ (et nemorum mōnstrāverat-umbrās)
 25. ›dum calet,-et mediō sôl-est altissimus-orbe!
 26. Quodsī sôla timēs latebrās intrâre ferârum,
 27. praeside tûta deō nemorum sēcrêta subîbis,
 28. nec dê plêbe deō, sed quî caelestia magna
 29. scêptra manū teneō, sed quî vaga fulmina mittō.
 30. Nê fuge mê!‹ fugiêbat-enim; iam pāscua Lernae
 31. cōnsitaque-arboribus Lyrcêa relīquerat-arva,
 32. cum deus-inductā lātās cālīgine terrās
 33. occuluit tenuitque fugam rapuitque pudôrem.
 34. Intereā mediōs Iūnō dēspĕxit-in-Argŏs,
 35. et noctis faciem nebulās fecisse voluc·rēs
 36. sub nitidō mīrâta diē, nôn flūminis-illās
 37. esse nec-ūmentī sênsit tellûre remittī
 38. atque, suus coniūnx ubi sit, circumspicit,-ut quae
 39. deprēnsī totiēns iam nôsset fûrta marītī.
 40. Quem postquam caelō nôn repperit,-›Aut ego fallor
 41. aut ego laedor‹-ait dēlāpsaque-ab-aethere summō
 42. cōnstitit-in terrīs nebulâsque recēdere iussit.
 43. Coniugis-adventum praesēnserat-inque nitentem
 44. Īnachidŏs vultūs mūtāverat-ille iuvencam;
 45. bôs quoque fōrmôsa est: speciem Sāturnia vaccae,
 46. quamquam invîta, probat nec nôn, et cuius-et-unde
 47. quôve sit-armentō, vērī quasi nescia quaerit.
 48. Iuppiter-ê terrā genitam mentîtur,-ut-auctor
 49. dēsinat-inquīrī: petit-hanc Sāturnia mûnus.
 50. Quid faciat? Crūdêle suōs addīcere-amōrēs,
 51. nôn dare suspectum est: pudor-est, quî suādeat-illinc,
 52. hinc dissuâdet-amor. Victus pudor-esset-amôre,
 53. sed, leve sî munus sociae generisque torîque
 54. vacca negārêtur, poterat nôn vacca vidērī!
 55. Paelice dōnātā nôn prōtinus-exuit-omnem
 56. dîva metum timuitque Iovem et fuit-anxia fūrtī,
 57. dônec-Arestoridae servandam trādidit-Argō.
 58. Centum lūminibus cînctum caput-Argus-habêbat:
 59. inde suīs vicibus capiêbant bîna quiêtem,
 60. cētera servâbant atque in statiône manêbant.
 61. Cōnstiterat quōcumque modō, spectâbat-ad-Īō:
 62. ante oculōs Īō, quamvīs āversus,-habêbat.
 63. Lûce sinit pāscī; cum sôl tellûre sub-altā est,
 64. claudit-et-indignō circumdat vincula collō.
 65. Frondibus-arboreīs et-amārā pāscitur-herbā,
 66. prôque torō terrae nôn semper grâmen-habentī
 67. incubat-īnfēlīx līmōsaque flūmina pôtat;
 68. illa etiam supplex Argō cum bracchia vellet
 69. tendere, nôn habuit, quae bracchia tenderet-Argō,
 70. et cōnâta querī mūgītūs ēdidit-ôre
 71. pertimuitque sonōs propriâque exterrita vôce est.
 72. Vênit-et-ad rīpās, ubi lūdere saepe solêbat,
 73. Īnachidăs rīpās, novaque-ut cōnspĕxit-in-undā
 74. cornua, pertimuit sêque exsternâta refûgit.
 75. Nāidĕs-ignôrant, ignôrat-et-Īnachus-ipse,
 76. quae sit;-at-illa-patrem sequitur sequiturque sorōrēs
 77. et patitur tangī sêque admīrantibus-offert.
 78. Dēcerptās senior porrēxerat-Īnachus-herbās:
 79. illa manūs lambit patriîsque dat-ōscula palmīs
 80. nec retinet lacrimās, et, sî modo verba sequantur,
 81. ôret-opem nōmenque suum casûsque loquâtur;
 82. littera prô verbīs, quam pês in pulvere dûxit,
 83. corporis-indicium mūtātī trîste perêgit.
 84. ›Mê miserum!‹ exclâmat pater-Īnachus-inque gementĭs
 85. cornibus-et niveā pendēns cervîce iuvencae
 86. ›Mê miserum!‹ ingeminat; ›Tûne es quaesîta per-omnēs
 87. nâta mihi terrās? Tû nôn inventa repertā
 88. lûctus-erās levior! Reticēs nec mūtua nostrīs
 89. dicta refers, altō tantum suspīria dûcis
 90. pectore, quodque ûnum potes,-ad mea verba remūgīs!
 91. At tibi-ego-ignârus thalamōs taedâsque parâbam,
 92. spêsque fuit generī mihi prîma, secunda nepôtum:
 93. dê grege nunc tibi vir, nunc dê grege nâtus-habendus.
 94. Nec fīnîre licet tantōs mihi morte dolōrēs,
 95. sed nocet-esse deum, praeclūsaque iānua lētī
 96. aeternum nostrōs lūctūs extendit-in-aevum.‹
 97. Tālia maerentem stellâtus submovet-Argus,
 98. ēreptamque patrī dīversa in pāscua nâtam
 99. abstrahit;-ipse procul montĭs sublime cacûmen
 100. occupat,-unde sedēns partēs speculâtur-in-omnēs.

Syrinx and Pan

Listen!

 1. Nec superum rêctor mala tanta Phorōnidŏs-ultrā
 2. ferre potest nātumque vocat, quem lūcida partū
 3. Plēĭăs-ēnîxa est, lētôque det-imperat-Argum.
 4. Parva mora est ālās pedibus virgamque potentī
 5. somniferam sūmpsisse manū tegumenque capillīs;
 6. haec ubi disposuit, patriā Iove nâtus-ab-arce
 7. dēsilit-in terrās; illîc tegumenque remôvit
 8. et posuit pennās, tantummodo virga retenta est:
 9. hâc agit,-ut pâstor, per dēvia rûra capellās,
 10. dum venit, adductās, et strūctīs cantat-avēnīs.
 11. Vôce novā-et captus cūstōs Iūnōnius-arte,
 12. ›Quisquis-es,-hôc poterās mêcum cōnsidere saxō‹,
 13. Argus-ait, ›neque-enim pecorī fēcundior-ūllō
 14. herba locō est, aptamque vidēs pāstōribus-umbram.‹
 15. Sêdit-Atlantiadēs et-euntem multa loquendō
 16. dētinuit sermône diem iūnctîsque canendō
 17. vincere-harundinibus servantia lūmina temptat.
 18. Ille tamen pugnat mollēs ēvincere somnōs
 19. et, quamvīs sopor-est oculôrum parte receptŭs,
 20. parte tamen vigilat; quaerit quoque (namque reperta
 21. fĭstula nûper-erat), quâ sit ratiône reperta.
 22. Tum deus-›Arcadiae gelidīs in montibus‹-inquit
 23. ›inter-hamad·ryadăs celeberrima Nōnac·rīnās
 24. nāias-ûna fuit: nymphae Sȳringa vocâbant.
 25. Nôn semel-et satyrōs ēlūserat-illa sequentēs
 26. et quōscumque deōs umbrōsaque silva ferâxque
 27. rûs habet;-Ortygiam studiīs ipsâque colêbat
 28. virginitâte deam; rītū quoque cîncta Diānae
 29. falleret-et posset crēdī Lātōnia, sî nôn
 30. corneus-huic arcus, sî nôn foret-aureus-illī;
 31. sîc quoque fallêbat. Redeuntem colle Lycaeō
 32. Pân videt-hanc pīnûque caput praecînctus-acūtā
 33. tālia verba refert‹ – restâbat verba referre
 34. et precibus sprētīs fūgisse per-āvia nympham,
 35. dônec-harēnōsī placidum Lādônis-ad-amnem
 36. vēnerit:-hîc illam cursum inpedientibus-undīs
 37. ut sê mūtârent, liquidās ōrâsse sorōrēs,
 38. Pānaque, cum prênsam sibi iam Sȳringa putâret,
 39. corpore prô nymphae calamōs tenuisse palūstrēs,
 40. dumque ibi suspîrat, mōtōs in-harundine ventōs
 41. effēcisse sonum tenuem similemque querentī;
 42. arte novā vōcisque deum dulcēdine captum
 43. ›Hoc̄ mihi colloquium têcum‹ dīxisse ›manêbit‹,
 44. atque ita dĭsparibus calamīs conpāgine cērae
 45. inter sê iūnctīs nômen cecinisse puellae.
 46. Tālia dictûrus vîdit Cyllēnius-omnēs
 47. subcubuisse oculōs adopertaque lūmina somnō;
 48. supprimit-extemplō vôcem fīrmatque sopôrem
 49. languida permulcēns medicātā lūmina virgā.
 50. Nec mora, falcātō nūtantem vulnerat-ênse,
 51. quâ collō est cōnfîne caput, saxôque cruentum
 52. dēicit-et maculat praerûptam sanguine rûpem.
 53. Arge, iacēs, quodque in tot lūmina lûmen-habēbās,
 54. exstînctum est, centumque oculōs nox occupat-ûna.
 55. Excipit-hôs volucrĭsque suae Sāturnia pennīs
 56. conlocat-et gemmīs caudam stellantibus-inplet.

Io is restored; Epaphus

Listen!

 1. Prōtinus-exârsit nec tempora distulit-īrae
 2. horriferamque oculīs animôque obiêcit-Erīnyn
 3. paelicis-Argolicae stimulôsque in pectore caecōs
 4. condidit-et profugam per tôtum terruit-orbem.
 5. Ultimus-inmēnsō restābās, Nîle, labōrī;
 6. quem simulac tetigit, positîsque in margine rīpae
 7. prōcubuit genibus resupīnôque ardua collō,
 8. quôs potuit sōlōs, tollēns ad sīdera vultūs
 9. et gemitū-et lacrimīs et lūctisonō mūgītū
 10. cum Iove vîsa querī fīnemque ōrâre malôrum.
 11. Coniugis-ille suae conplexus colla lacertīs,
 12. fīniat-ut poenās tandem, rogat-›In‹que ›futûrum
 13. pône metūs‹ inquit, ›numquam tibi causa dolôris
 14. haec erit‹-et Stygiās iubet-hoc̄ audîre palūdēs.
 15. Ut lēnîta dea est, vultūs capit-illa priorēs
 16. fitque, quod-ante fuit: fugiunt ê corpore saetae,
 17. cornua dēcrêscunt, fit lūminis-artior-orbis,
 18. contrahitur rĭctŭs, redeunt umerîque manûsque
 19. ungulaque-in quīnōs dīlâpsa absūmitur-unguēs:
 20. dê bove nîl superest fōrmae nisi candor-in-illā;
 21. officiôque pedum nymphē contenta duôrum
 22. ērigitur metuitque loquī, nê môre iuvencae
 23. mūgiat,-et timidē verba intermissa retemptat.
 24. Nunc dea līnigerā colitur celeberrima turbā,
 25. nunc Epaphus magnī genitus dê sēmine tandem
 26. creditur-esse Iovis perque urbēs iûncta parentī
 27. templa tenet. Fuit-huic animīs aequalis-et-annīs
 28. Sôle satus Phăĕthōn; quem quondam magna loquentem
 29. nec sibi cēdentem Phoebôque parente superbum
 30. nôn tulit-Īnachidēs ›Mātrî‹que ait-›omnia dēmēns
 31. crêdis-et-es tumidus genitôris-imāgine falsī.‹
 32. Ērubuit Phăĕthōn īramque pudôre repressit
 33. et tulit-ad Clymenēn Epaphī convīcia mâtrem
 34. ›Quô‹que ›magis doleās, genetrīx‹ ait,-›ille ego lîber,
 35. ille ferōx tacuī! Pudet-haec opprŏb·ria nōbīs
 36. et dīcī potuisse et nôn potuisse refellī;
 37. at tû, sî modo sum caelestī stirpe creâtus,
 38. êde notam tantī generis mêque adsere caelō!‹
 39. Dîxit-et-inplicuit māternō bracchia collō
 40. perque suum Meropĭsque caput taedâsque sorôrum
 41. trāderet-ōrâvit vērī sibi signa parentis.
 42. Ambiguum Clymenē precibus Phăĕthontis-an-īrā
 43. môta magis dictī sibi crīminis-utraque caelō
 44. bracchia porrêxit spectânsque ad lūmina sôlis
 45. ›Per iubar-hoc̄‹ inquit ›radiīs īnsigne corŭscīs,
 46. nâte, tibī iūrō, quod nôs auditque videtque,
 47. hôc tê, quem spectās, hôc tê, quî temperat-orbem,
 48. Sôle satum; sî fîcta loquor, neget-ipse videndum
 49. sê mihi, sitque oculīs lûx ista novissima nostrīs!
 50. Nec longus labor-est patriōs tibi nôsse penātēs:
 51. unde oritur, domus-est terrae contermina nostrae;
 52. sî modo fert animus, gradere-et scītābere ab-ipsō!‹
 53. Ēmicat-extemplō laetus post tālia mâtris
 54. dicta suae Phăĕthōn et concipit-aethera mente
 55. Aethiopăsque suōs positôsque sub-ignibus-Indōs
 56. sīdereīs trânsit patriôsque adit-inpiger-ortūs.

Back to the index.